Akdeniz Üniversitesi DSpace

Metastatik mide kanserli hastalarda geriatrik nütrisyonel risk indeksi ve prognostik nütrisyonel indeksin prognostik değeri ve genel sağkalım üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Koparan, Sümeyye
dc.date.accessioned 2023-04-04T12:10:28Z
dc.date.available 2023-04-04T12:10:28Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6696
dc.description.abstract Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda sıklıkla karşılaştığımız malnütrisyon; prognozu, yaşam kalitesini ve sağkalımı etkiler. Çalışmamızda, metastatik mide kanserli hastalarda malnütrisyon ve sistemik inflamatuar yanıtı temel alan Prognostik Nütrisyonel İndeks'in (PNİ) ve Geriatrik Nütrisyonel Risk İndeksi (GNRİ)'nin prognostik değerini ve sağkalım üzerine etkisini incelemek ve hangi indeksin daha prediktif olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji polikliniğine 2009 ve 2020 tarihleri arasında başvuran metastatik mide kanseri tanılı hastaların verileri restrospektif olarak tarandı. Gerekli verileri tam olan 124 hasta çalışmaya dahil edildi. İndeksler şu şekilde hesaplandı; PNİ= [10 x serum albumin (g/dl)]+ [0.005 x toplam lenfosit sayısı (per mm3)], GNRİ= [1.489 x albumin (g/l)] + [ 41.7 x (vücut ağırlığı / ideal vücut ağırlığı)]. İstatistiksel analiz, SPSS (version 23.0) programı ile yapıldı. Sağkalım analizlerinde Kaplan-Meier analizi, Log-Rank testi kullanıldı. Genel sağkalımı etkileyen faktörler tek değişkenli ve çok değişkenli Cox regresyon analizi ile incelendi. İndekslerin kesim noktası ve genel sağkalımı öngörmedeki değerleri ROC analizi ile AUC hesaplanarak kaydedildi ve birbirleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların medyan genel sağkalım süresi 10 (8,983-11,017) ay olarak saptandı. Takip süresince 110 hasta ölmüştü. Çalışmaya katılan 124 hastanın 83'ü (%66,9) erkek ve ortalama tanı yaşı 58 idi. Tek değişkenli analizde; kardiaözefageal bileşke yerleşimli primer tümörün varlığı, artan CRP değeri, azalan lenfosit sayısı ve düşük PNİ (≤44,05) değeri genel sağkalımı anlamlı olarak azalttı (p<0,05). Sadece primer tümör yerleşim yerinin kardiaözefageal bileşkede olması, mortalite için bağımsız bir prognostik faktörü idi (HR:2,717; %95 CI:1,292-5,711; p=0,008). Sonuç: PNİ, metastatik mide kanserli hastalarda genel sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olmasa da, metastatik mide kanserli hastalarda sağkalımın bir göstergesidir. Ayrıca tüm hastalarda ve 65 yaş ve üzeri hasta grubunda PNİ, GNRİ'ne göre genel sağkalımı öngörmede daha iyi prognostik bir belirteç olarak saptanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Metastatik mide kanserli hastalarda geriatrik nütrisyonel risk indeksi ve prognostik nütrisyonel indeksin prognostik değeri ve genel sağkalım üzerine etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İç Hastalıkları en_US
dc.contributor.consultantID Göksu, Sema Sezgin. en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account