Akdeniz Üniversitesi DSpace

Anaokuluna devam eden çocukların ebeveynleri ile ilişkilerinin çocukların oyun davranışlarına yansımasının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kök, Emine Ela
dc.date.accessioned 2021-04-19T12:54:33Z
dc.date.available 2021-04-19T12:54:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3136
dc.description.abstract Anaokuluna devam eden çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları ile ilişkilerinin çocukların oyun davranışlarına yansımasının incelendiği bu çalışmanın amacı, ebeveyn-çocuk ilişkisi ile çocukların oyun davranışı arasındaki bağlantıyı incelemektir. Çalışma nicel araştırma tekniklerine bağlı kalınarak yürütülmüştür. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Antalya ili merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarına devam 202 çocuk ile bu çocukların ebeveynleri oluşturmuştur. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde yer alan çocuklara ait veriler, çocukların oyun davranışları gözlemlenerek doldurulan "Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği" ile elde edilmiştir. Çocukların ebeveynlerine ait veriler ise "Aile Demografik Bilgi Formu" ve "Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, nicel veri analizlerinde kullanılan istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre; annelerin çocukları ile ilişkileri, annelerin yaşlarına, çalışma durumlarına, annelerin ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin algılarına, çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak, annelerin çocukları ile ilişkileri, annelerin eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre ortaokul mezunu annelerin çocuklarıyla olan ilişki puan ortalamaları, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim mezunu annelerin çocuklarıyla olan ilişki puan ortalamalarından daha yüksektir. Babaların çocukları ile ilişkilerinin ise; babaların yaşlarına, eğitim durumlarına, babaların ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin algılarına, çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre, çocukların oyun davranışları ile ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkileri arasında bağlantıya rastlanmamıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Anaokulu, Oyun Davranışı, Oyun, Ebeveyn, İlişki. en_US
dc.title Anaokuluna devam eden çocukların ebeveynleri ile ilişkilerinin çocukların oyun davranışlarına yansımasının incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Fatma Ünal en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account