Akdeniz Üniversitesi DSpace

Gebelerin depresyon belirtileri ile sağlık uygulamaları davranışları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Mir, Sati Koldaş
dc.date.accessioned 2023-04-05T10:49:41Z
dc.date.available 2023-04-05T10:49:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6714
dc.description.abstract Bu araştırma gebelerin depresyon belirtileri ile sağlık uygulamaları davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: İlişkisel desendeki araştırmanın örneklem grubu Temmuz 2018 ve Aralık 2020 tarihleri arasında Güneş Aile Sağlığı Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı 250 gebeden oluşmuştur. Araştırma kapsamına Türkçe okuma yazma bilen, ilaç kullanımını gerektiren bir psikiyatrik hastalığı olmayan, gebeliği komplikasyonsuz devam eden ve sağlıklı bir fetüse sahip olan gebeler alınmıştır. Araştırma verileri "Tanıtıcı Bilgi Formu", "Edinburg Depresyon Ölçeği (EDÖ)" ve "Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği" (GSUÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi (tek yönlü ANOVA), pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 28.10±5.09 , %26'sı ilköğretim mezunudur, %75.6'sı çalışmamaktadır, %76.4'sinin gebeliği planlıdır. Gebelerin EDÖ toplam puan ortalamasının 7.40±5.02 ve GSUÖ toplam puan ortalamasının 127.08±12.97 olduğu belirlenmiştir. Yaş ile EDÖ toplam puanı arasında negatif yönlü ve gebenin eğitim durumu, çalışma durumu, eşin eğitim durumu, gelir durumu ve sosyal destek ile GSUÖ toplam puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır (p<0.05). Yaş ile GSUÖ toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). Hane halkı sayısı ile GSUÖ toplam puanı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır (p<0.05). Gebelik haftası (trimester) ve gebeliğin istenme/planlanma durumu ile hem EDÖ hem de GSUÖ toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). GSUÖ toplam puanı ile EDÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve düşük düzeyli ilişki vardır (p<0.05). Sonuç: Gebelerin sağlık uygulamalarının gebelik depresyon belirtilerini azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda gebelikte sağlık uygulamalarına verilen önemin arttırılmasının gebelik sürecinde depresyon belirtisi gösteren gebelerin erken dönemde tespit edilmesinde önemli olduğu söylenebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Gebelerin depresyon belirtileri ile sağlık uygulamaları davranışları arasındaki ilişki en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Hemşirelik en_US
dc.contributor.consultantID Körükcü, Öznur. en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account