Akdeniz Üniversitesi DSpace

Genç asemptomatik bireylerde femoroasetabular sıkışma sendromunun kemiksel parametrelerinin görülme sıklığı; bilgisayarlı tomografi çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Cengiz, Menekşe
dc.date.accessioned 2023-04-04T09:47:37Z
dc.date.available 2023-04-04T09:47:37Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6687
dc.description.abstract Femoroasetabular sıkışma sendromu (FAS) femur baş-boyun bileşkesi ile asetabulum kenarı arasında kalça eklemi hareketinde özellikle fleksiyonda oluşan anormal temas sonucu gelişen ağrılı bir kalça rahatsızlığıdır. FAS'ın cam, pincer ve miks tip olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır. Çalışmamızın temel amacı genç asemptomatik erişkin Türk popülasyonunda radyolojik FAS bulgularının prevelansını belirlemektir. Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2015-2020 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile başvuran hastalar ve renal transplant donör adaylarından abdominal pelvik Bilgisayarlı Tomografisi (BT) bulunan 18-40 yaş arası 500 hasta (1000 kalça eklemi) çalışmaya dahil edilmiştir. Geçirilmiş pelvik travma, onkolojik öyküsü ve ortopedik rahatsızlığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Cam tipi deformitenin göstergesi olan alfa açısı ve femur başı ofset ölçümü, pincer deformitesinin göstergesi olan asetabular versiyon açısı ve merkez kenar açısı parametreleri değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda %2,3 oranda FAS tesbit edilmiştir. FAS bulunan hastaların %56,5'inde pincer ve %43,5'inde cam tip deformite bulunmuştur. Kadınların %83,3'ünde ve erkeklerin %47,1'inde pincer tip deformite, kadınların %16,7'sinde ve erkeklerin %52,9'unda cam tipi deformite saptanmıştır. Pincer tipi deformite %58,3 sağ tarafta ve %54,5 sol tarafta görülürken; cam tipi deformite, %41,7 sağ tarafta ve %45,5 sol tarafta tesbit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamız da cam tipi deformite prevalansı erkek, pincer tip deformite prevalansı kadın asemptomatik yetişkin popülasyonunda literatüre göre daha düşük çıkmıştır. Kadın ve erkek alfa açıları arasında anlamlı fark yokken erkeklerin baş boyun ofset ve merkez keskin kenar ve kadınların asetabular versiyon açıları daha yüksek bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject FAS (femoroasetabular sıkışma sendromu), BT (bilgisayarlı tomografi), Cam deformitesi, Pincer deformitesi en_US
dc.title Genç asemptomatik bireylerde femoroasetabular sıkışma sendromunun kemiksel parametrelerinin görülme sıklığı; bilgisayarlı tomografi çalışması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Anatomi en_US
dc.contributor.consultantID Sindel, Muzaffer. en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account