Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kronik periodontitisli bireylerde Erbium, Chromium: Ytrium-Scandium-Galliumgarnet (ER, CR:YSGG) lazerin klinik ve biyokimyasal etkinliğinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Sezen, Dilara
dc.date.accessioned 2022-06-23T08:29:17Z
dc.date.available 2022-06-23T08:29:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5511
dc.description.abstract Amaç: Kronik periodontitis teşhisi konmuş bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak uygulanan Er,Cr:YSGG lazerin klinik ve biyokimyasal etkinliğinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Randomize, kontrollü, tek-kör, split-mouth olarak tasarlanan çalışmaya "kronik periodontitis" teşhisi konulmuş, simetrik olarak maxiller quadrantlarında periodontal cep derinliği ≥5mm olan en az 1 adet tek köklü premolar dişi bulunan 27 birey dahil edildi. Bireylerin cerrahi olmayan periodontal tedavilerine başlandıktan 1 hafta sonra split-mouth dizayna uyacak şekilde lazer grubu ve kontrol grubu yazı/tura randomizasyonuyla seçildi. Başlangıç, 1., 3. ve 6. aylarda ,plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondlanabilir cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), sondlamada kanama (SK) ölçümleri yapıldı. Aynı periyotta biyokimyasal analizler ve hacim ölçümü için dişeti oluğu sıvısı (DOS) örnekleri toplandı. Lazer grubuna, 2.780 nm dalga boyundaki Er,Cr:YSGG lazer, RFPT 5-14 mm ucu ve 1.5 Watt, 30 Hz, %11 hava, %20 su, H-mod (atım uzunluğu:140μѕ) parametreleri kullanılarak uygulandı. DOS'daki IL-1β ve MMP-8 miktarlarına enzim bağlı immün absorban yöntem (ELISA) ile bakıldı. Klinik ve laboratuar bulgularının grup içi ve gruplar arası karşılaştırılmalarında mix ANOVA testi kullanıldı. İstatistiksel olarak anlamlı çıkan farklılıklar Bonferroni testi ile değerlendirildi. Bulgular: Her iki tedavi yöntemide istatistiksel olarak anlamlı klinik iyileşmelerle sonuçlandı (P >0.05). Pİ, SCD, KAS klinik parametrelerindeki değişimler kontrol grubu ve lazer grubunda istatistiksel olarak benzer bulunurken, 1.ve 3.ay Gİ ve 1.ay SK lazer grubu verileri kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulundu (P >0.05). DOS'da bulunan IL-1β ve MMP-8 miktarlarındaki değişimler kontrol grubu ve lazer grubunda istatistiksel olarak benzer bulundu (P >0.05). Sonuç: Kronik periodontitisli bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak uygulanan Er,Cr:YSGG lazerin yalnızca 1. ve 3.ay Gİ ve 1. ay SK verilerinde iyileşme sağlanırken diğer klinik parametreler ve biyokimyasal parametreler üzerine ek bir etkisi olmadığı görüldü. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Er,Cr:YSGG, periodontitis, IL-1β, MMP-8 en_US
dc.title Kronik periodontitisli bireylerde Erbium, Chromium: Ytrium-Scandium-Galliumgarnet (ER, CR:YSGG) lazerin klinik ve biyokimyasal etkinliğinin değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Periodontoloji en_US
dc.contributor.consultantID Hatipoğlu, Mükerrem. en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account