Akdeniz Üniversitesi DSpace

İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik mobbing eylemleri (Antalya ili ilköğretim okulları örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Yücel, Esra
dc.date.accessioned 2022-06-13T13:11:11Z
dc.date.available 2022-06-13T13:11:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5430
dc.description.abstract Çalışmamızda, ilköğretim okullarında öğretmen veli ilişkisinde mobbing kavramının incelenmesi ele alınmıştır. Araştırma, 2010?2011 yılında Antalya ili ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler ve aynı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencileri bulunan velilerin mobbing kavramı hakkındaki görüşlerini kapsamaktadır. Araştırmaya katılacak okullar ?maksimum çeşitlilik örneklemesi? ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sekiz öğretmenle ?rasgele örneklem? ve sekiz veli ile ?ölçüt örnekleme? kullanılarak görüşülmüştür. İki ayrı yarı yapılandırılmış soru formu hazırlanmış olup, karşılaştırma yapabilmek için soruların paralel olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan nitel çalışmada ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile çözümlenmiş ve verilerin yüzde frekans değerleri ile örnek cevaplar verilmiştir.Araştırmadan elde edilen verilere dayanarak, öğretmenlerin velilere yıldırma davranışları uyguladıkları söylenebilir. Bu yıldırma davranışlarından bazıları şunlardır: Kaba davranışlar, kendi doğrularında ısrar etmek, kasıtlı kötü niyetli davranışlar, gereksiz yere öğüt vermek, bireyi aşağılamak. Nitekim öğretmenler de bu tür davranışları, yıldırma eylemleri olarak tanımlamışlardır.Bu çalışma öğretmen veli ilişkilerinde yaşanan mobbing davranışlarının belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik mobbing eylemleri (Antalya ili ilköğretim okulları örneği) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı en_US
dc.contributor.consultantID Ali Sabancı en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account