Akdeniz Üniversitesi DSpace

Çatışmaların çözümüne yaklaşım ölçeği’nin “The revised conflict tactics scales (CTS 2)” üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Aba, Yılda Arzu
dc.date.accessioned 2022-04-27T08:32:45Z
dc.date.available 2022-04-27T08:32:45Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5094
dc.description.abstract Bu araştırma, flört eden üniversite öğrencilerinde sözel, psikolojik, fiziksel, seksüel şiddet ve yaralanma durumunu belirlemeye yönelik Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman tarafından 1972 yılında geliştirilen ve 1996'da revize edilen ?Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği'nin (The Revised Conflict Tactics Scales (CTS 2) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında okuyan 624 öğrenci ile yapılmıştır. Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği'nin dil geçerliği için Türkçe'ye çevirisi ve geri çevirisi yapılmış, içerik geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Uzmanların ölçek maddelerine verdikleri puanların analizinde Kendall İyi Uyuşum Katsayısı Korelasyonu (W = 0.247; p = 0.08) kullanılmış ve istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Türkçe ölçeğin ön uygulaması 50 üniversite öğrencisi ile yapılmış, daha sonra örneklem grubuna uygulanmıştır.Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla iç tutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplanıp ve test-retest yöntemi kullanılmıştır. Türkçe uyarlamasının iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.92, alt ölçeklerin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları 0.76 ile 0.92 arasında değişen değerlerde bulunmuştur. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini değerlendirmede test-retest yöntemi kullanılmış, 30 öğrenciye 4 hafta ara ile ölçek tekrar uygulanmıştır. İki uygulama arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmış ve korelasyon değerleri 0.97 ile 1.00 (p=0.00) arasında bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek için yapılan Pearson Momentler Çarpım analizinde madde korelasyonları 0.17 ile 0.68 arasında dağılım göstermiştir. İstatistiksel olarak p<0.01 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bulunması (p=0.00) nedeniyle hiçbir madde ölçekten çıkarılmamıştır.Sonuç olarak, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği'nin Türkçe formunun Türk üniversite öğrencilerinde flört şiddetini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. Bundan sonra yapılacak araştırmalar için, CTS 2'nin farklı sosyo-demografik özelliklere sahip gruplarda uygulanması ve bu gruplardaki geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi önerilmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Çatışmaların çözümüne yaklaşım ölçeği’nin “The revised conflict tactics scales (CTS 2)” üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği en_US
dc.contributor.consultantID Özen Kulakaç en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account