Akdeniz Üniversitesi DSpace

İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: sağlık sektöründe bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Aba, Gökhan
dc.date.accessioned 2022-04-22T07:42:18Z
dc.date.available 2022-04-22T07:42:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5051
dc.description.abstract İş yaşam kalitesi, örgütün amaç ve hedeflerine yönelik olumlu çıktılar elde edebilmek için çalışanların motivasyonunu sağlamada ve dolayısıyla performanslarını arttırmada önemli bir etkiye sahiptir. Motivasyon seviyesi düşük ve iş yaşam kalitesi çağdaş çalışma standartlarının altında olan bir örgütte görev yapan personelin etkin ve verimli olması oldukça zordur. O halde örgütleri yönetenler, çalışanların iş yaşam kalitesi ve motivasyonlarına yönelik öncelikleri belirlemek, çalışanlarının iş yaşam kalitesi ve motivasyonlarını iyileştirmek durumundadır.Bu çalışma, Uşak ilinde sağlık sektöründe çalışan 458 personelin iş yaşam kalitesi ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi, iş yaşam kaliteleri ve motivasyonları arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve iş yaşam kalitesinin motivasyon üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın analizinde öncelikli olarak, iş yaşam kalitesi ve motivasyon boyutlarına ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Demografik özelliklerin, iş yaşam kalitesi ve motivasyon faktörleri üzerine etkisine ilişkin t testi ve tek yönlü Anova analizleri yapılmıştır. İş yaşam kalitesi ve motivasyon faktörleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için Pearson korelasyon ve iş yaşam kalitesinin motivasyona etkisini ortaya koymak için de çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.Sonuç olarak, çalışanların iş yaşam kalitesi ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesinde, yaptıkları iş karşılığında elde ettikleri ücret ve diğer ekonomik kazançların ön plana çıktığı, şu andaki iş yerlerinde çalışmaktan ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinden memnun oldukları tespit edilmiştir. İş yaşam kalitesi ve motivasyon faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. İş yaşam kalitesinin motivasyon üzerine etkisi p<0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: sağlık sektöründe bir uygulama en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İşletme en_US
dc.contributor.consultantID Nilgün Anafarta en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account