Akdeniz Üniversitesi DSpace

Yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığını geliştirmeye yönelik Web 2.0 araçları: KAHOOT! örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Tıraşoğlu, Cengiz
dc.date.accessioned 2021-11-03T15:38:51Z
dc.date.available 2021-11-03T15:38:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4724
dc.description.abstract Bu çalışma, Kahoot! uygulamasının Türkçe öğrenen yabancıların söz varlıklarına olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir model; nitel verileri için de yarı yapılandırılmış bireysel görüşme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören B1 ve B2 kurlarındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubu 9 kız 7 erkek, kontrol grubu ise 7 kız 8 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde "Normallik Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-Testi" kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 21.0 programıyla yapılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test başarı puan ortalaması 36.50, son test başarı puan ortalamaları 39.50'dir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön test başarı puan ortalaması 38.20, son test başarı puanı ortalamaları ise 41.60'tır. Araştırmanın sonunda, kazanım düzeyi açısından Kahoot! uygulamasının söz varlığı ve bu varlığın gelişimi üzerinde olumlu bir etki yaptığı gözlenmiştir. Bu gelişim, yeterli düzeyde olmadığı için grup ortalamaları arasındaki fark, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak Kahoot! uygulamasının söz varlığı puanlarını artırmada etkili olamadığı saptanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yabancı dil olarak Türkçe, söz varlığı, Kahoot! en_US
dc.title Yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığını geliştirmeye yönelik Web 2.0 araçları: KAHOOT! örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türkçe Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Ahmet Zeki Güven en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account