Akdeniz Üniversitesi DSpace

Bulk-Fill kompozit rezinlerin yüzey özelliklerinin ve bakteriyel adezyonun incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Bilgili, Dilber
dc.date.accessioned 2021-10-06T11:32:17Z
dc.date.available 2021-10-06T11:32:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4458
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı bul-fill kompozitlerin yüzey özelliklerinin, elementel analizlerinin ve bakteriyel adezyonunun in vitro olarak incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışmada Sonic Fill-2, Filtek Bulk Fill, Admira Fusion X-tra, Beautifil Bulk Restorative kullanılmıştır. Kompozit örnekleri 10x10x1 mm boyutlarında hazırlanmıştır. Sof-Lex cila sistemleri ile bitim ve cila işlemleri yapılmıştır. Cam kontrol materyali olarak seçilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü (SR) bir profilometre ile ölçülmüştür. Tüm materyallerin yüzeylerinin hidrofobikliği ve SFE (Serbest yüzey enerjisi) değerleri bilgisayarlı temas açısı ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Elemental analizi gerçekleştirilmiştir. Pelikıl elde etmek için test numuneleri yapay tükürük ve müsin ile kaplanmıştır.Pelikıl ile kaplanmış numunelere S. mutans ve S. mitis süspansiyonları ilave edilmiştir. Bakteriyel süspansiyonlar, 37°C'de %5 C02 atmosferinde 24 saat süreyle inkübe edilmiştir. Bakteri sayıları x108 ml Cfu/ml olarak belirlenmiştir. Konfokal lazer taramalı mikroskop kullanılarak bakteri adezyonları görüntülenmiştir. İstatistiksel analiz, Tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD çoklu karşılaştırmaları kullanılarak yapılmıştır (p = 0.05). Bulgular: Cam en düşük SR değerlerini göstermiştir. Bununla birlikte bulk-fill kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri arasında anlamlı bir fark bulunamıştır (p<0,05). En düşük temas açısı değerleri cam ve Sonic Fill-2'de bulunmuşken en yüksek SFE değerlerini yine bu materyaller göstermiştir. Materyallerin elementel içerikleri farklılıklar göstermiştir. S. mutans'ın adezyonunda tüm gruplar arasında anlamlı bir farlılık gözlenmemiştir. S mitis'in adezyonunda ise en yüksek değer Sonic Fill-2'de görülürken diğer gruplar arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıştır. Sonuç: Yüzey pürüzlülüğünü bulk-fill kompozit rezinlerin bakteri adezyonunda herhangi bir etkisinin olmadığı, bununla birlikte SFE'nin artmasıyla bakteri adezyonunun arttığı gözlenmiştir. Bu çalışma, bulk-fill kompozitlerin, streptokoklara adezyonu konusunda kontrol grubuna benzer bir duyarlılığa sahip olduğunu gösterdi. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject bulk-fill kompozit, bakteriyel adezyon, yüzey pürüzlülüğü, hidrofobiklik en_US
dc.title Bulk-Fill kompozit rezinlerin yüzey özelliklerinin ve bakteriyel adezyonun incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Restoratif Diş Tedavisi en_US
dc.contributor.consultantID Ayşe Dündar en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account