Akdeniz Üniversitesi DSpace

Perceptions ot teachers and students towards transition exam from basic education to secondary education in terms of foregn language

Show simple item record

dc.contributor.author Güzelcan, Sevda Nacar
dc.date.accessioned 2021-08-19T08:19:20Z
dc.date.available 2021-08-19T08:19:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4036
dc.description.abstract Ortaokul eğitiminde İngilizce'nin öğretim ve öğrenim süreci sadece algılamaya ve üretmeye yönelik becerileri (Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma) edinmeyi içermez. Öğretme-öğrenme döngüsünü, değerlendirme ve ölçme olmaksızın düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle, değerlendirme aşamasında merkezi sınavların rolünü dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında (TEOG) yer alan İngilizce soruları ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koyarak karşılaştırmak ve merkezi sınavların İngilizce öğretme ve öğrenme süreci üzerindeki gerekliliğini, önemini, olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmaktır. Betimsel nitelikli araştırmanın çalışma grubunu Antalya'da 6 farklı ortaokulda öğrenimlerini sürdüren 545 sekizinci sınıf öğrencisi ile bu okullarda görev yapan 20 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bir öğrenci anketi ve ölçek ile öğretmenlerle yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler uygun analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, altı devlet ortaokulunun birbirine çok yakın konumlanmasına rağmen, okulların TEOG başarı seviyesine, öğrencilerin İngilizce ders algılarına ve ailelerin tutumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın diğer dikkat çeken bulgusu öğrencilerin ve öğretmenlerin TEOG sınavındaki İngilizce sorularından dolayı hissettikleri baskı ve kaygıyla ilgilidir. Analiz sonuçları TEOG sınavındaki İngilizce test öğelerinin öğrencilerin dinleme, yazma ve konuşma becerilerini anlamlı bir şekilde yordamadığını göstermektedir. Aynı zamanda, öğretmenler merkezi sınavların öğretim programlarına, materyal seçimlerine ve değerlendirme araçlarına olumsuz ileri etki yaptıklarını vurgulamışlardır. Elde edilen bu sonuçlara dayanarak araştırmada TEOG İngilizce çoktan şeçmeli soruların eğitim-öğretim sürecindeki bütün paydaşlar için bir dil yeterlilik göstergesi olarak kullanılması gerektiği önerilmiştir. Bu yolla bütün dil becerilerini kapsayan daha sistemli çalışmaların ve ölçme öğelerinin kullanılabileceği belirtilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Perceptions ot teachers and students towards transition exam from basic education to secondary education in terms of foregn language en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Department of Foreign Language Education en_US
dc.contributor.consultantID Fatma Özlem Saka en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account