Akdeniz Üniversitesi DSpace

ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 2000 revizyonu farklılıklarının işgörenlerin kurum kültürü algılarına etkilerinin incelenmesi : örnek bir işletmede araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Çiftlikli, Burcu
dc.date.accessioned 2020-09-29T08:49:06Z
dc.date.available 2020-09-29T08:49:06Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1523
dc.description.abstract Kurum kültürünün, işletme amaçları, stratejileri ve politikaları oluşturulmasında da, bustratejilerin yürütülmesinde de önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, günümüze kadar, bukavramın iletişim ve yönetimle ilgili pek çok konuyla etkileşiminin incelenmesine sebepolmuştur. Ne var ki, yeni yüzüyle bir ?Yönetim Sistemi? olarak karşımıza çıkan ISO 9000serisi standartlarının kurum kültürüyle etkileşimini inceleyen çok az çalışma yapılmıştır.Bu çalışmanın amacı, kalite odaklı kabuğundan sıyrılıp müşteri tatmini sağlamayaodaklı bir ?Yönetim Sistemi? kimliğine bürünmek amacıyla yeniden yapılandırılan ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi(KYS) Standardının, kurum kültürü üzerindeki etkisini, böyle birdeğişimi tecrübe etmiş bir kurumun çalışanlarının algılaması düzeyinde tespit etmek vesonuçların personelin demografik özellikleriyle ilişkisini incelemektir.Bu amaçla, çalışmanın ilk bölümünde kurum kültürü, ikinci bölümünde ?KaliteYönetimi? kavramı ve ISO Standardlarıyla ilgili bilgilere yer verilmiş, üçüncü bölümde ise busistemlerin kurum kültürüyle olan ilgisi açıklanmaya çalışılmıştır.Çalışmanın son bölümünde, Antalya'daki büyük ölçekli bir kurumun çalışanlarınınkurum kültürüyle ilgili algıları, eski Standardın uygulandığı iki yıl önceki dönem ileyenilenmiş Standardın uygulandığı cari dönemi baz alarak, ?Yarışan Değerler Modeli?nedayanan bir anket ile ölçülmüştür. Model, çalışanların aynı sorulara yönelik, önceki vebugünkü kanaatlerini yansıtabilecekleri şekilde geliştirilmiştir.Toplanan verilerin ilk olarak frekansları alınarak, kıyaslama yoluyla algılanan kültüreldeğişim tespit edilmeye çalışılmış, ardından sonuçlar cevaplayıcıların demografik bilgileri ileVaryans analizine tabi tutularak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.Sonuçlar, çalışanların, kurumun kültürel modeliyle ilgili olarak, iki dönem arasında,önemli bir değişim algıladıklarını göstermektedir. Buna göre, daha önceki dönemde?Yapılaşmış Kültür? ün egemen olduğunu algılayan personel, yeni dönemde ise ?İşbirliğineDayalı Kültür? modelinin hakim olduğuna inanmaktadır. Varyans testi sonuçları ise, budurumun yaş dışında demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortayaçıkarmıştır. Yapılan Post-Hoc testine göre, 38-47 yaş grubundaki çalışanlar, önceki dönemde38 yaş altı diğer gruplardan farklı olarak, ?Girişimci Kültür? modelinin egemen olduğuyönünde daha kuvvetli bir görüşe sahiptirler. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 2000 revizyonu farklılıklarının işgörenlerin kurum kültürü algılarına etkilerinin incelenmesi : örnek bir işletmede araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Özlem Yalaz Seçim en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account