Akdeniz Üniversitesi DSpace

Simülasyon destekli fen öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi/vücudumuzda ki sistemler ünitesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karahan, Merve
dc.date.accessioned 2024-03-01T13:22:40Z
dc.date.available 2024-03-01T13:22:40Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7370
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı 6.sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde simülasyon destekli fen öğretiminin etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ilinin Kartal ilçesine bağlı Emir Sencer Ortaokulunda bulunan 45 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda 12 kız 11 erkek; kontrol grubunda ise 11 kız, 11 erkek bulunmaktadır. Çalışmanın nicel kısmında ön test-son test yarı deneysel yöntem; nitel kısımda kavram yanılgıları testi uygulanmıştır. Nicel kısmın analizinde ilişkili t testinden yararlanılmıştır. İki örneklem grubu arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek için ilişkili t testi yapılmıştır. Araştırmanın nitel kısmındaki verilerin analizinde ise soru tiplerine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre akademik başarı testi uygulanan deney grubu ve kontrol grubu ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı testinden alınan son test sonuçları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda Bilgisayar Destekli Öğretim ölçeğinden alınan sonuçlara göre ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Kontrol grubu için Bilgisayar Destekli Öğretim Ölçeği puanları değerlendirildiğinde son test puanlarının ön test puanlarına göre daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Bilgisayar Destekli Öğretim Ölçeğinden alınan puanlar için kontrol ve deney grubunun son test puanları kıyaslandığında deney grubu lehine anlamlı sonuçlar bulunduğu tespit edilmiştir. Kavram yanılgıları test sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kavram yanılgıları bulunmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Simülasyon, bilgisayar destekli öğretim, fen öğretimi, vücut sistemleri. en_US
dc.title Simülasyon destekli fen öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi/vücudumuzda ki sistemler ünitesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Hoştut, Mustafa. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account