Akdeniz Üniversitesi DSpace

Turkish efl teachers' views on emergency remote teaching during the covid-19 period

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırımer, Ufuk
dc.date.accessioned 2024-01-22T14:11:24Z
dc.date.available 2024-01-22T14:11:24Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7318
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecindeki acil uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini almaktır. Bu bağlamda ülke genelinde her bölgeden toplam 396 katılımcıya ulaşılmış ve onlara uzaktan eğitimle ilgili görüş anketi yöneltilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS 25.0 ve IBM SPSS AMOS 24.0 programları kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılardan toplanan verilerde betimsel istatistik yöntemlere başvurulmuştur. Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği'nin alt boyutlarını belirlemek için ankete açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinin uygulandığı anketin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı kullanılmış, faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların geçerlilik ve uyum iyiliğini belirlemek için IBM SPSS AMOS programında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bireylerin sosyo-demografik özelliklerine göre uzaktan eğitim algılarındaki farklılıkların analizinde iki grup arasındaki fark için bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grup olduğunda, gruplar arası parametreleri karşılaştırmak için One Way Anova testi kullanılmıştır. Bütün bulgular analiz edildikten ve incelendikten sonra İngilizce öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, görev süresi, görev bölgesi, çalıştıkları kurum ve İnternet erişim şekilleriyle ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca anket maddeleri tek tek ele alınıp İngilizce öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili düşünceleri analiz edilmiştir. Bütün bu bulgular katılımcıların uzaktan eğitime karşı olumsuz bir tutum içinde olduklarını ve geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın bulguları incelenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na, öğretmenlere ve velilere kuramsal ve eğitimsel öneriler yapılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Turkish efl teachers' views on emergency remote teaching during the covid-19 period en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Yabancı Diller Öğretmenliği en_US
dc.contributor.consultantID Saka,Fatma Özlem. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account