Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (stem) hakkındaki tutumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Demet, Uğur
dc.date.accessioned 2024-01-19T17:28:07Z
dc.date.available 2024-01-19T17:28:07Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7314
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi hakkındaki tutumlarını incelemektir. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Antalya ilinin Aksu ilçesinde 1074 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Antalya ilinin Aksu ilçesinde yer alan ortaokullarda yer alan 1074 öğrenciden veri setleri toplanarak tez uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 8 hafta sürmüştür. Araştırmanın verilerini toplamak için Friday Institute for Educational Innovation tarafından geliştirilen, araştırmacılar tarafından Türkçe'ye uyarlanan geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan "Öğrencilerin Fen, Tekonoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Karşı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmada online olarak gerçekleştirilen veri toplama analizleri sonucunda cronbach alpha değeri .925 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizleri sonucunda; STEM eğitimi tutum puanları incelendiğinde öğrencilerin genel olarak tutum puan düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin STEM eğitimi alanı içerisinde yer alan fen, matematik, mühendislik ve öğrenme alanlarına yüksek düzeyde olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Çalışmada STEM eğitiminin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ortaokul öğrencilerinde tutum puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile STEM eğitimine yönelik tutum puanları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yapılan ilave analizlerle STEM tutum puanları açısından 6.sınıf düzeyi ile 7.sınıf düzeyi ve 8.sınıf düzeyleri arasında 6.sınıf lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortaokul öğrenimine devam eden 6.sınıf öğrencilerinin STEM tutum puanlarının yüksek olması yeni eğitim yaklaşımlarının öğrencilere daha verimli aktarılabilmesini sağlayacaktır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject fen, teknoloji, mühendislik, matematik, fen eğitimi, STEM, FeTeMM, ortaokul, STEM eğitimi, ortaoul öğrencileri en_US
dc.title Ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (stem) hakkındaki tutumlarının incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Hacıeminoğlu, Esme. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account