Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kabul ve kararlılık terapisi temelli psikoeğitim programının pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin öz şefkat düzeyleri üzerindeki etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Yetiz, Gizem
dc.date.accessioned 2023-12-06T09:07:29Z
dc.date.available 2023-12-06T09:07:29Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7289
dc.description.abstract Covid 19 pandemisinin insanların sağlığı ve iyi oluşu üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Öz şefkati geliştirmenin ve öz şefkatin temel bileşenlerini içinde barındıran kabul ve kararlılık terapisi temelli müdahalelerinin ise bu gibi süreçlerde insanlara fayda sağladığı bilinmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, pandemi sürecinde kabul ve kararlılık terapisi temelli çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin öz şefkat düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda araştırma 2x3'lük öntest-sontest- izleme ölçümlü deney-kontrol gruplu deneysel model ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, yaşları 19-28 arasında değişen 16 (10 kadın, 6 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öz Şefkat Ölçeği (ÖŞÖ) ile toplanmıştır. Deney grubu katılımcılarına Zoom uygulaması üzerinden 8 oturumluk çevrimiçi kabul ve kararlılık terapisi temelli psikoeğitim programı uygulanırken, kontrol grubundaki katılımcılara herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmanın bulguları, kabul ve kararlılık terapisi temelli çevrimiçi psikoeğitim programına katılan deney grubu katılımcılarının öz şefkat düzeylerinin arttığını ve bu etkinin bir ay sonrasında yapılan izleme sürecinde de kalıcılığını sürdürdüğünü göstermiştir. Deneysel müdahaleye dâhil olmayan kontrol grubu katılımcılarının öz şefkat düzeylerinde ise anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ulaşılan bu bulgular kabul ve kararlılık terapisi temelli çevrimiçi psikoeğitim programının pandemi döneminde eğitimlerine çevrimiçi olarak devam eden üniversite öğrencilerinin öz şefkat düzeylerini arttırmada etkili olduğunu göstermiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Kabul ve kararlılık terapisi temelli psikoeğitim programının pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin öz şefkat düzeyleri üzerindeki etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Yıldız, Evrim Çetinkaya. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account