Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgler öğretimindeki politika bilimine yönelik görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Uyğur, Ahmet
dc.date.accessioned 2023-12-06T09:04:32Z
dc.date.available 2023-12-06T09:04:32Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7288
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin politik okuryazarlık durumlarını ve sosyal bilgiler öğretim programında yer alan politika konularına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı okullarda görev yapan 35 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve nitel sorulardan oluşan "politik okuryazarlık formu" görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde; çalışma grubunu oluşturan sosyal bilgiler öğretmenlerinin yarıdan fazlasının politik konulara yönelik sohbetlerden hoşlandığını söylemek mümkündür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun politik haberleri takip ettiklerini söylemek mümkünken öğretmenlerin daha çok internet ve televizyon gibi kaynaklardan yararlandıkları tespit edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 3 tanesi kendini kısmen politik okuryazar olarak nitelendirirken geriye kalan öğretmenlerin yarısı kendini politik okuryazar olarak nitelendirirken diğer yarısının kendini politik okuryazar olarak nitelendirmediği tespit edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan sosyal bilgiler öğretmenlerinin büyük çoğunluğu 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda politik okuryazarlık becerisinin yer almasına olumlu bir karar olarak nitelendirmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgler öğretimindeki politika bilimine yönelik görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Sosyal Bilgiler Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Aktan, Osman. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account