Akdeniz Üniversitesi DSpace

COVİD-19 pandemi sürecinde ilköğretim kurumu yöneticilerinin yaşadığı güçlükler

Show simple item record

dc.contributor.author Ulusoy, Osman
dc.date.accessioned 2023-12-06T09:03:05Z
dc.date.available 2023-12-06T09:03:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7287
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı devlet ilkokul ve ortaokullarında görev yapan yöneticilerin Covid-19 pandemisi süresince yaşadığı güçlükleri belirlemektir. Nitel araştırma modellerinden durum çalışması olarak tasarlanan bu çalışmada, veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Antalya ili Korkuteli ilçesindeki 10 okul müdürü ve 4 müdür yardımcısı ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma grubundaki yöneticiler kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilmiştir. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Görüşme kayıtları incelenerek kodlar belirlenmiştir. Benzer kodlar uygun tema başlıkları altında gruplandırılmıştır. İlkokul ve ortaokul yöneticileri; yönetimsel bağlamda finansal zorluklar, iş yükünün artması, karar verme ve planlama zorluğu, denetim zorluğu ve iletişimle ilgili güçlükler, eğitim öğretim bağlamında derse katılımda düşüş, dijital içerik yetersizliği, olumsuz öğrenci davranışları, öğrenmede gerileme, motivasyon kaybı, ölçme değerlendirme ve yetersiz rehberlik hizmetleriyle ilgili güçlükler, sağlık ve hijyen bağlamında Covid-19'a yakalanma, fiziksel aktivite eksikliği, sosyal mesafeyi koruma zorluğu, temizlik ve hijyen, psikolojik sorunlarla ilgili güçlükler, teknoloji bağlamında ise teknolojiye erişememe, teknolojik bilgi yetersizliği, teknik alt yapı sorunları, siber güvenlikle ilgili güçler yaşadıklarını belirtmişlerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title COVİD-19 pandemi sürecinde ilköğretim kurumu yöneticilerinin yaşadığı güçlükler en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi en_US
dc.contributor.consultantID Aksu, Türkan. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account