Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fen bilimleri dersinde uygulanan stem etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl beceri düzeyleri, fen başarıları ve fen dersine yönelik motivasyonlarına etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Demirel, Fatma
dc.date.accessioned 2023-12-06T07:27:09Z
dc.date.available 2023-12-06T07:27:09Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7284
dc.description.abstract Bu çalışmada, 8. sınıf Fen Bilimleri dersi "Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ünitesinde" stem etkinliklerinin öğrencilerin 21.yüzyıl beceri düzeyleri, fen dersini öğrenmeye yönelik motivasyonları, fen akademik başarıları üzerindeki etkileri ve öğrencilerin görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Antalya ilinde aynı eğitim bölgesinde yer alan iki ayrı devlet okulunda kolay örneklemle seçilmiş çalışma gruplarıyla ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen ve katılımcı görüşlerinin betimsel analizinin yapıldığı karma yöntemle yürütülmüştür. Nicel veriler 21.yy becerileri ölçeği, fen öğrenme motivasyon ölçeği, canlılar ve enerji ilişkileri akademik başarı testiyle nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Verilerinin analizi SPSS.26 programında yapılmıştır. Normal dağılım gösteren değişkenlerde iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında T testi, iki bağımlı grubun karşılaştırılmasında eşleştirilmiş T testi; normal dağılım göstermeyen değişkenlerde iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, iki bağımlı grubun karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı bulgular sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve medyan değerleri ile verilmiştir. Nitel veriler tema ve kod analizleriyle incelenmiştir.21.yy. becerileri ölçeği alt boyutlarında deney grubu katılımcılarının ön test ve son test puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Fen öğrenme motivasyon ölçeği ve alt boyutlarında deney grubu katılımcıların ön test ve son test puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Başarı testinde ön test ve son test puanlarında deney ve kontrol grubunda son test puan ortalamasının ön test puan ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılarla uygulama sonrası yapılan görüşmelerde öğrencilerin 21. yy. becerileri, fen motivasyonu ve akademik başarı konularında farklı görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Fen bilimleri dersinde uygulanan stem etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl beceri düzeyleri, fen başarıları ve fen dersine yönelik motivasyonlarına etkisinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Fen Bilgisi Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Bulut, Sait. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account