Akdeniz Üniversitesi DSpace

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve matematik problemlerini çözme başarıları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Karadayı, Emine Huma
dc.date.accessioned 2023-12-05T07:50:32Z
dc.date.available 2023-12-05T07:50:32Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7277
dc.description.abstract Araştırma, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının problem çözme başarılarına etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerden ilişkisel tarama modeli bağlamında kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş'ta bulunan 2021-2022 öğretim yılında öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu "kolay ulaşılabilir örneklem" tekniği ile 17'si köy ve 28'i ilçe okulunda olmak üzere toplamda 45 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma verileri 13 sorudan oluşan "Okuduğunu Anlama Başarı Testi" ile 15 sorudan oluşan "Matematik Problem Çözme Başarı Testi" ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Nicel verilerin analizini yapabilmek için çocuklara ait başarı testlerinden elde edilen veriler analiz edilirken betimsel istatistiklerden yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiğine karar verilmiş ve analizlerde parametrik testlerden t testi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Okuduğunu anlama başarı düzeyinin hem köy hem de ilçe okullarındaki çocuklarda orta düzeyde olduğu, ilçe okulunda öğrenim gören öğrencilerin hem okuduğunu anlama hem de matematik problem çözme başarısının köy okulunda öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Köy ve ilçe okullarındaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre okuduğunu anlama ve matematik problem çözme başarılarında farklılaşma olmadığı, öğrencilerin okuduğunu anlamada başarıları arttıkça matematik problem çözme başarılarının da artmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca okuduğunu anlama ile rutin matematik problemlerini çözme başarısı arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki olmasına karşın rutin olmayan matematik problemlerini çözme başarısı arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve matematik problemlerini çözme başarıları arasındaki ilişki en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Temel Eğitim en_US
dc.contributor.consultantID Aslan, Aziz. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account