Akdeniz Üniversitesi DSpace

Palyatif bakım alan onkoloji hastalarında C reaktif Protein, laktat dehidrogenaz, albümin parametrelerinin ağrı skoru, fentanil dozuna korelasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Bitim, Gamze
dc.date.accessioned 2023-03-27T13:49:23Z
dc.date.available 2023-03-27T13:49:23Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6589
dc.description.abstract Amaç: Araştırmanın amacı palyatif tedavi alan onkoloji hastalarında c-reaktif protein (CRP), laktat dehidrogenaz (LDH), albümin parametrelerinin ağrı skoru ve fentanil dozu ile korelasyonunu saptamaktadır. Yöntem: Araştırma palyatif tedavi alan onkoloji hastalarında CRP, LDH, albümin parametrelerinin ağrı şiddetine ve fentanil dozu ile korelasyonunu değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı retrospektif çalışmadır. Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıbbi onkoloji kliniğine ağrı palyasyonu nedeni ile yatışı yapılmış olan Ocak 2014-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki 400 hasta alındı. Seçilen hastalar, hastanenin kullanmış olduğu bilgi işlem sistemi MIA-MED üzerinden, çevrimiçi ortama aktarılmış olan veriler toplanarak hazırlanmıştır. MIA-MED sistemi aracılığıyla hasta demografik özellikleri, hastalık tanı ve evresi, laboratuvar bulguları, hastanın ağrıya yönelik karar verilen tedavisi, hastanın puanlamış olduğu görsel analog skalası (VAS) ele alınarak analiz yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 400 hasta alındı. Vakaların 149'u (% 37.3) kadın ve 251'i (% 62.7) erkekti. Vakaların yaş ortalaması 59.11±12.06 yıldı. Vakaların primer tanıları sıklık sırasıyla akciğer (% 33), pankreas (% 14.3), meme (%8.8) ve kolon (% 8.5) kanseri idi. Vakaların % 94'ü ileri evre ve metastatik kansere sahipti. VAS skoru ile yaş arasında ters yönde bir ilişki (p<0.001) ve fentanil dozu ile arasında aynı yönde bir ilişki (p<0.001) olduğu tespit edildi. VAS skoru ile CRP, LDH ve albümin arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmadı. Alt analizde antibiyotik kullanımı olmayan 161 hastanın VAS skoru ile CRP değeri incelendiğinde ise pozitif korelasyon tespit edildi (p=0.011). Sonuç: Bu çalışmada enfeksiyonu olmayan kanser hastalarında CRP'nin ağrı skoru ile korelasyon gösterdiği görüldü. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject kanser ağrısı, görsel analog skala, fentanil, c-reaktif protein. en_US
dc.title Palyatif bakım alan onkoloji hastalarında C reaktif Protein, laktat dehidrogenaz, albümin parametrelerinin ağrı skoru, fentanil dozuna korelasyonu en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İç Hastalıkları en_US
dc.contributor.consultantID Tatlı, Ali Murat. en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account