Akdeniz Üniversitesi DSpace

Covid-19 salgın döneminde okul psikolojik danışmanlarında travma sonrası büyüme: bilinçli farkındalık ve acının dönüştürücü gücünün rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Uğur, Ahmet
dc.date.accessioned 2023-03-17T16:12:56Z
dc.date.available 2023-03-17T16:12:56Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6533
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı COVID-19 salgın döneminde okul psikolojik danışmanlarının travma sonrası büyüme düzeylerini incelemek ve bilinçli farkındalık ile acının dönüştürücü gücü puanlarının travma sonrası büyümenin anlamlı yordayıcıları olup olmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca okul psikolojik danışmanlarının travma sonrası büyüme puanları cinsiyet, hizmet yılı, çocukluk döneminde travma yaşama durumu, daha önce psikolojik destek veya psikiyatrik tedavi almış olma salgın döneminde psikolojik destek almaya ihtiyaç duyma değişkenlerine göre incelenmiştir. Yapılan araştırma betimsel bir araştırma olma özelliği taşımasının yanı sıra araştırmanın örneklemini araştırmacının hazırladığı online ölçek formlarını dolduran Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde görev yapan 415 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; araştırmacı tarafından hazırlanan katılımcı bilgi formu ile birlikte Travma Sonrası Büyüme Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bilgisayar ortamında yapılan ön analizlerde dağılımlarının her bir bağımsız değişkenin kategorisine göre normal dağılım özelliği gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Merkezi eğilim ölçüleri, basıklık ve çarpıklık katsayıları, kolmogrov smirnov ve shapiro wilk testleri ile dağılımlara ait histogramlar incelenmiş ve çoklu bir bakış açısıyla normallik değerlendirmeleri yapılmıştır. Normal dağılım özelliği gösteren dağılımlar için parametrik testler, normal dağılım özelliği göstermeyen dağılımlar için ise parametrik testlerin parametrik olmayan alternatifleri kullanılmıştır. Son olarak yapılan hesaplamalarda çoklu regresyon analizi, pearson momentler çarpımı korelasyon analizi bağımsız örneklem t testi ve kruskal wallis h testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde okul psikolojik danışmanlarının bilinçli farkındalık puanlarının travma sonrası büyümeyi anlamlı düzeyde yordamadığı ancak acının dönüştürücü gücü puanlarının travma sonrası büyümenin üçte ikisini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak acının dönüştürücü gücü ve bilinçli farkındalık puanlarının ile travma sonrası büyümenin alt boyutları ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu, okul psikolojik danışmanlarının travma sonrası büyümelerinin çocukluk travmasına sahip olma durumuna göre, pandemi döneminde psikiyatrik tedavi ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyma durumuna göre, hizmet yılına göre farklılaşırken; cinsiyet, hizmet verdikleri kademeye göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Ortaya çıkan sonuçlar bulgular ve literatür bağlamında tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlarla ilintili olarak önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Covid-19 salgın döneminde okul psikolojik danışmanlarında travma sonrası büyüme: bilinçli farkındalık ve acının dönüştürücü gücünün rolü en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Sarı, Tuğba. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account