Akdeniz Üniversitesi DSpace

Secundary school students attitudes towards English classes on TRT-EBA TV and the education information network (EBA) in Turkey during the coronavirus pandemic process

Show simple item record

dc.contributor.author Aytekin, Tuğçenur
dc.date.accessioned 2023-03-16T18:15:39Z
dc.date.available 2023-03-16T18:15:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6513
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında acil uzaktan öğretim sürecinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin EBA-ZOOM ve TRT-EBA TV'de yapılan İngilizce derslerine yönelik tutumlarını incelemektir. Nicel bir araştırma desenine sahip olan bu çalışma, bir anketten elde edilen verilere dayanarak ortaokul öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumları hakkında çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. Değerlendirme aracı, uzaktan eğitim sürecinde İngilizce öğrenmeye yönelik tutumlara odaklanan bir tutum anketidir. Katılımcıların tutumlarındaki farklılıkların demografik bilgileriyle analiz edilmesi de amaçlanmıştır. Anketin güvenilirliği, ortalama maddeler arası korelasyona dayalı bir iç tutarlılık modeli olan Cronbach Alpha Modeli kullanılarak değerlendirildi. Verilerin nicel bulguları SPSS 25 kullanılarak analiz edilmiştir. Samsun-Atakum ve Sinop-Durağan ilçelerinde öğrenim gören katılımcıların uzaktan eğitim sürecinde İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemek için kullanılan anket 204 öğrenciye verilmiştir. Veriler, Google form üzerinden öğrencilerden gönüllü olarak toplanmıştır. Yanıtlar, katılımcıların çoğunun uzaktan eğitim ortamında İngilizce öğrenmeye yönelik olumlu tutuma sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Cinsiyet, sınıf, il değişkenlerinde küçük farklılıklar görülmesine rağmen aralarında anlamlı bir fark yoktur. Soru grupları arasında yapılan analizler değerlendirildiğinde, Eba TV grubunun en düşük grup ortalamasına sahip olduğu, genel uzaktan eğitim sorularının ise en yüksek ortalamaya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların çoğu EBA'da İngilizce öğrenme materyallerinin yeterli olduğunu ve ödevlerini EBA üzerinden yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların uzaktan eğitimde İngilizce derslerine yönelik olumlu tutumları, öğrencilerin Interneti kullanmaya ne kadar istekli olduklarının ve uzaktan eğitim sürecine kolayca adapte olabildiklerinin bir göstergesidir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Secundary school students attitudes towards English classes on TRT-EBA TV and the education information network (EBA) in Turkey during the coronavirus pandemic process en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Department of Foreign Language Education en_US
dc.contributor.consultantID Kafes, Hüseyin. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account