Akdeniz Üniversitesi DSpace

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımna yönelik tutumları

Show simple item record

dc.contributor.author Çörekçi, Ezgi Düriye
dc.date.accessioned 2023-02-28T16:48:35Z
dc.date.available 2023-02-28T16:48:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6354
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmeni ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adaylarının tutumlarının, onların demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinin Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ilçelerinde özel, devlet ve belediyelere ait okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4. Sınıfta okuyan okul öncesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veriler "Müzik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği", "Müzik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşler Anketi" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya toplamda 104 okul öncesi öğretmeni ve 76 okul öncesi öğretmeni adayı katılmıştır. Bu araştırmada analiz için Betimsel İstatistikler, Mann Whitney U, ANOVA, Kruskal Wallis, Pearson Korelasyon Katsayısı, İçerik Analizi kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular sonucunda okul öncesi öğretmeni ve okul öncesi öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumunun olumlu olduğu tespit edilmiştir. Demografik özelliklere bakıldığında ise Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Pearson Korelasyon Katsayısı ve ANOVA testi sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyeti, okul öncesi öğretmeni veya öğretmen adayı olma, yaş, tecrübe, öğretmenlerin çalıştığı ilçe, öğretmenlerin çalıştığı kurum, enstrüman çalabilme, müzik öğretiminde yeterlilik, müzik öğretiminde teknoloji kullanımında yeterlilik değişkenlerine göre müzik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutum puanlarının anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. İçerik analizi aracılığıyla okul öncesi öğretmeni ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri temalara ayrılmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış, araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Müzik Eğitimi, Müzik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, Tutum, Okul Öncesi Öğretmenleri en_US
dc.title Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımna yönelik tutumları en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Temel Eğitim en_US
dc.contributor.consultantID Burak, Sabahat. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account