Akdeniz Üniversitesi DSpace

A comparative study on evaluation of Turkish and English foreign language texbook from the perspectives of students and teachers

Show simple item record

dc.contributor.author Tosun, Sezen
dc.date.accessioned 2022-06-15T14:41:48Z
dc.date.available 2022-06-15T14:41:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5488
dc.description.abstract Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin gereksinimlerine yönelik uygun ders materyallerinin değerlendirilmesi ve seçimi gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle yabancı dil ders kitapları, günümüz eğitim sisteminde yaygın olarak kullanılan materyallerin başında gelmektedir. Bu karşılaştırmalı çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de çeşitli yüksek öğretim kurumları tarafından yaygın olarak kullanılan Türkçe ve İngilizce yabancı dil ders kitaplarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine ilişkin veriler, araştırmacının geliştirdiği beşli likert tipiderecelendirme ölçeğine göre hazırlanmış açık uçlu sorularında içinde bulunduğu 30 maddelik ` Ders Kitabı Değerlendirme Anketi' ile sağlanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS İstatistik Paket Programı 11,0 kullanılmış ve maddelerin sayısal ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Açık uçlu soruların içerik analizleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır:1. Öğretmen ve öğrencilerin Türkçe yabancı dil ders kitabına ilişkin görüşleri tüm boyutlarda istatiksel açıdan farklıdır. Öğrencilerin öğretmenlere oranla daha olumlu görüşlere sahip oldukları saptanmıştır.2. Dil becerileri boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmenler, Türkçe yabancı dil ders kitabını beş dil becerisini dengeli bir biçimde sunma konusunda yetersiz görmektedir.3. Öğretmen ve öğrencilere göre, Türkçe yabancı dil ders kitabının en etkili yönü ise öğrencilerin yapısal öğeleri öğrenmesine yardımcı olan dilbilgisel açıklamalardır.4. İngilizce yabancı dil ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak öğretmenlerin tüm boyutlarda yüksek düzeyde belirsizlikgösterdiği saptanmıştır.5. Öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine göre, İngilizce yabancı dil ders kitabının enetkili yönü yazılı öğelerin anlaşılmasına yardımcı olan görsel öğelere yer vermesidir.Araştırmanın sonuç kısmında, yazarlar ve araştırmacılar için mevcut ders kitaplarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu araştırma aynı zamanda materyal uyarlamanın gerekliliğineve önemine de ışık tutmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title A comparative study on evaluation of Turkish and English foreign language texbook from the perspectives of students and teachers en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Yabancı Diller Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID İsmail Hakkı Mirici en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account