Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effect of authentic materials on 12th grade student’s attitudes and motivation in efl classes

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Zerhan Varmış
dc.date.accessioned 2022-06-13T07:57:39Z
dc.date.available 2022-06-13T07:57:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5414
dc.description.abstract Bu çalışma, özgün materyal kullanımının, 12. sınıf öğrencilerinin İngilizce derslerindeki tutum ve güdülenmelerinin geliştirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığını araştırmak amacıyla planlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma, yabancı dil öğrenen öğrencilerin özgün materyallere bakış açılarını daha yakından görmek ve yabancı dil sınıflarında özgün materyal kullanımından sonra öğrencilerin güdülenmelerindeki değişiklikleri incelemek için yapılmıştır.Bu çalışma, 2010-2011 güz döneminde 12 hafta boyunca yürütülmüştür. Çalışmaya, Bucak Anadolu Lisesi on ikinci sınıf öğrencilerinden 37 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için, hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu deneysel çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu çalışma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya, bir deney ve bir kontrol grubu katılmış ve iki farklı ölçme aracı, tutum ölçeği ve öğrenci günlükleri kullanılmıştır.Özgün materyaller iki açıdan değerlendirilmiştir: İlk olarak, özgün materyallerin öğrencilerin İngilizce derslerindeki tutumlarına etkisi, Erdem (2007) tarafından geliştirilen İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ile ölçülmüştür. On haftalık eğitim programı sırasında, kontrol grubu geleneksel öğretim yaklaşımıyla sadece ders kitabıyla sınırlı öğrenim görürken, deney grubunda, mevcut ders kitabının yanında farklı alıştırmalar ve etkinliklerle desteklenmiş özgün materyallere yer verilmiştir.Her iki gruba da, İngilizce derslerinde özgün materyal kullanımından önce ve sonra, İngilizce dersine yönelik tutumlarının ölçülmesi amacıyla, eğitim döneminin başında ön-test, eğitim döneminin sonunda son-test uygulanmıştır. Öğrencilerin ön-test ve son-test sonuçları yoluyla elde edilen veriler Microsoft Office Excel 2003 ve SPSS 13.00 kullanılarak incelenmiştir.Nicel verilerin analizinde, betimleyici istatistik, bağımsız gruplarda t-testi ve eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır. Nicel araştırma bulgularına dayanarak, ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol grubunun puan ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmamasına rağmen, son test sonuçlarına göre, deney grubunun puan ortalamasının kontrol grubuna göre kayda değer bir şekilde daha yüksek olduğu ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre, özgün materyallerin İngilizce dersine yönelik öğrenci tutumlarına ciddi şekilde katkısı olduğu söylenebilir.İkinci olarak, deney grubundaki öğrencilerden dönem sonunda toplanan güdülenme üzerine yazılmış öğrenci günlükleri nitel veri olarak değerlendirilmiştir. Günlükler kategorilere ayırma sistemi kullanılarak analiz edilmiş, öğrenciler tarafından ortak olarak belirtilen hususlara göre kategoriler oluşturulmuştur. Öğrencilerin günlüklerinden anlaşıldığı gibi, yabancı dil sınıflarında özgün materyal kullanımı öğrencilerin güdülenmesini olumlu yönde artırmıştır. Ayrıca, özgün materyallerin öğrenciler üzerindeki etkisini ve öğrencilerin bu materyallere bakış açılarını belirlemek amacıyla, öğrencilerden özgün materyal kullanımıyla yapılan eğitim sırasında günlük tutmaları istenmiştir.Öğrencilerin günlükleri, özgün materyallerin, öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekerek, onlara rahat bir öğrenme ortamı sağlamış, yaratıcı becerilerini geliştirmiş ve derslere yüksek öğrenci katılımını sağlayarak, öğrencilerin güdülenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bütün bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, özgün materyallerin, öğrencilerin İngilizce derslerindeki tutum ve güdülenmelerinin olumlu yönde gelişmesi üzerinde etkili bir araç olduğunu göstermektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The effect of authentic materials on 12th grade student’s attitudes and motivation in efl classes en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Yabancı Diller Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Binnur Genç İlter en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account