Akdeniz Üniversitesi DSpace

Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Kalağan, Gamze
dc.date.accessioned 2022-05-13T15:02:37Z
dc.date.available 2022-05-13T15:02:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5208
dc.description.abstract Bu çalışmada araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 akademik yılında Akdeniz Üniversitesi 50/d kadrosunda görev yapan 305 araştırma görevlisi oluşturmakta olup; veri toplama aracı tüm araştırma görevlilerine iletilmiş, ancak 214 araştırma görevlisine ulaşılabilmiştir.Araştırmada üç bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcılara ait kişisel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmacı tarafından geliştirilen ?Algılanan Örgütsel Destek Envanteri?, üçüncü bölümde ise Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan ?Örgütsel Sinizm Ölçeği? kullanılmıştır. ?Algılanan Örgütsel Destek Envanteri?nin Cronbach's Alpha katsayısı r = 0,933, ?Örgütsel Sinizm Ölçeği?nin ise r = 0,931 bulunmuştur.Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon katsayısı, çoklu doğrusal regresyon analizi, yapısal eşitlik modellemesi, parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t-testi, bağımlı örneklemler için t-testi, bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans analizi ile parametrik testlerin sayıltılarının karşılanamaması durumunda non-parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, araştırma görevlilerinin örgütsel desteği en yüksek akademik danışmanlık, en düşük gelişme fırsatı boyutunda algıladıkları saptanmıştır. Araştırma görevlilerinin örgütsel sinizm tutumları da, en yüksek bilişsel, en düşük ise duyuşsal boyutta yer almıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıladıkları boyutların örgütsel sinizm boyutları üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yapısal eşitlik analizinde, algılanan örgütsel destek ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki güçlü ve anlamlı bulunmuş; algılanan örgütsel desteğin örgütsel sinizm için önemli bir yordayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Araştırma Görevlisi, Algılanan Örgütsel Destek, Sinizm, Örgütsel Sinizm, Üniversite en_US
dc.title Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Mualla Bilgin Aksu en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics