Akdeniz Üniversitesi DSpace

Yerel yönetimlerde spora yönelik rekreasyon hizmetleri ve Büyükşehir Belediyelerinin rekreasyonel faaliyetlere olan yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Mersinli, Deniz
dc.date.accessioned 2022-05-13T14:58:10Z
dc.date.available 2022-05-13T14:58:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5205
dc.description.abstract Türkiye'de rekreasyon olgusu son yıllarda gerek akademik anlamda gerekseinsanlarımızın ilgisi anlamında büyük bir ivme kazanmıştır. Bu ivmede yerel yönetimlerinpayı yadsınmayacak boyuttadır. Bu tezin yapılmasındaki amaç, yerel yönetimlerin görev veyükümlülüklerinin analizini yapmak ve rekreasyonel faaliyetlere bakış açılarını ortayakoymaktır.Bu amaçlara yönelik yapılan çalışmanın birinci bölümünde; yönetim biliminin tanımıve özellikleri, yönetim kuramları, fonksiyonları ve Türkiye'nin yönetim yapısı genelözellikleri ayrıntılı incelenmiştir. İkinci bölümde zaman kavramı, boş zaman kavramı verekreasyon kavramları incelenmiştir. Üçüncü bölümde yerel yönetimlerdeki spora yönelikrekreasyon hizmetleri konusunda yapılan yasal düzenlemeler ve uygulama süreçleriincelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise Türkiye deki büyükşehir belediyelerininrekreasyonel faaliyetlere olan yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir alan araştırmasıyapılmıştır.Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. AraştırmaTürkiye deki 5 büyükşehir belediyesine uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler frekans(f), yüzde dağılımları (%) teknikleri kullanılarak, SPSS 16.0 paket istatistik programındayapılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre; yerel yönetimlerde rekreasyonel aktivite düzenlenirkentesis ve bütçe sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, ilgili kişilerin rekreasyon konusunda eğitimalmamış olması ve eğitim düzeylerinin lisenin ötesine geçmemesi düşündürücüdür. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Yerel yönetimlerde spora yönelik rekreasyon hizmetleri ve Büyükşehir Belediyelerinin rekreasyonel faaliyetlere olan yaklaşımlarının değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Spor Yöneticiliği en_US
dc.contributor.consultantID Faik Küçüktopuzlu en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics