Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kadın genital benlik imajı ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karadeniz, Zahide Cansu
dc.date.accessioned 2021-11-17T12:56:36Z
dc.date.available 2021-11-17T12:56:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4863
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadınların genital algılarını belirlemek amacıyla Herbenick ve Reece tarafından geliştirilen ''Female Genital Self-Image Scale'' (FGSIS) "Kadın Genital Benlik İmajı Ölçeği" (KGBİÖ)'nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Yöntem: Metodolojik araştırma deseninde yürütülen çalışma, Mart-Temmuz 2018 tarihleri arasında, Antalya ilinde kotalı örneklem yoluyla belirlenmiş iki Aile Sağlığı Merkezine başvuran 200 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve "Kadın Genital Benlik İmajı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın Verilerinin analizi SAS (Statistical Analysis System) programının 9.4 versiyonu kullanılarak ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte verilerin geçerlik analizinde; kapsam geçerlik indeksi, açıklayıcı faktör analizi, güvenirlik analizinde; Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin 7.60±2.55 ile 9.90±0.32 arasında değiştiği belirlenmiştir. Yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla kullanılan açıklaycı faktör analizinde ölçeğin yedi maddeli yapısı doğrulanmıştır. Tek boyutlu olan ölçeğin toplam Cronbach alfa değerinin 0.90 olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.578 ile 0.810 arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma ile kadınların genital benlik imajının değerlendirmesi amacıyla geliştirilen "Kadın Genital Benlik İmajı Ölçeği"nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. "Kadın Genital Benlik İmajı Ölçeği" kullanılarak kadınlardan elde edilecek verilerin, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Genital benlik imajı, hemşirelik, kadın sağlığı, psikometrik özellikler. en_US
dc.title Kadın genital benlik imajı ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Hemşirelik en_US
dc.contributor.consultantID Hatice Balcı Yangın en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account