Akdeniz Üniversitesi DSpace

Eğitim yöneticilerinin görüşleri bağlamında 2023 eğitim vizyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Solak, Yıldırım
dc.date.accessioned 2021-11-10T17:18:14Z
dc.date.available 2021-11-10T17:18:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4799
dc.description.abstract Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda 2023 eğitim vizyonunun uygulanabilirliğini eğitim yöneticilerinin bakış açısından saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma; nitel bir çalışma olup,araştırmadadurum çalışması tekniği kullanılmıştır.Araştırmanın farklı türdeki okullarda görev yapan eğitim yöneticileriile gerçekleştirilmesi sebebiyle araştırmada durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu2018-2019 eğitim-öğretim yılı, Antalya ili Kepez İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan resmi ilkokul,ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 20 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır.Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, katılımcıların verdiği cevaplar ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Araştırma verileri, transkript işlemi sonrası içerik analizine tabi tutulmuştur.Araştırmada içerik analizinin bir öğesi olan frekans ve yüzde analizi kullanılmış;katılımcı görüşleri ana tema ve kodlar altında taslak temalar halinde kategorileştirilmiş ve uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Bu temalandırma sonucu oluşan temalar da frekanslarına göre tablolar şeklinde bulgular kısmında yer verilmiştir.Ayrıca temalar, katılımcılardan doğrudan alıntılarla desteklenerek araştırmanın inandırıcılığı yükseltilmeye çalışılmıştır.Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgu, katılımcılar 2023 eğitim vizyonunu genel anlamda değişim, gelişim, yenilenme, insanı merkeze alan eğitim anlayışı, yetenek ve beceri temelli eğitim, üretken toplum olarak ifade etmişlerdir. 2023 vizyonunda yer alan politikaların uygulanabilmesinin ise insan kaynaklarının etkili kullanılması, eğitim finansman politikalarının etkililiği, dönütler ve politik istikrara bağlı olduğunu ifade etmektedirler.Katılımcılar 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan temel eğitim ve ortaöğretim politikalarıyla ilgili olarak ise öğretim programı, ders sayısı, teneffüs süreleri, beceri atölyeleri gibi uygulamaların yeniden yapılandırılmasını, yenilikçi uygulamalara yer verilmesini olumlu şekilde görmektedirler. Vizyon belgesinde yer alan insan kaynakları yönetimi politikalarının uygulanabilirliğinin ancak liyakat ve kariyer planlamasına, işbirliği ve dayanışmaya, meslek kanunun çıkartılması ve sürece bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. 2023 eğitim vizyonunda yer alan finansman politikalarının okulların ekonomik sorunlarını çözmede yeterli olması için planlama ve paydaş ilişkilerine gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda araştırmadan elde edilen sonuçlar ve katılımcıların görüşlerinden hareketle uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject 2023 Vizyon, Misyon, Eğitim Yöneticisi en_US
dc.title Eğitim yöneticilerinin görüşleri bağlamında 2023 eğitim vizyonu en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı en_US
dc.contributor.consultantID Süleyman Karataş en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account