Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile güncel olayları değerlendirmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Akkan, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-11-05T17:43:56Z
dc.date.available 2021-11-05T17:43:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4760
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel bir olayı belirleyebilme, sosyal bilgiler eğitimi ile ilişkilendirebilme ve tartışmalı bir metin içerisinde güncel olayı değerlendirebilme durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 99'u kadın 89'u erkek toplam 188 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında her sınıf seviyesinden rastgele seçilen 15 veri, toplamda 60 veri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Toulmin'in (1958) argümantasyon modelinden yararlanılarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, "Güncel Olay Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Çalışma grubundan elde edilen veriler, betimsel analiz ve Toulmin'in (1958) kaliteli argüman oluşturma modelinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirmek gerekirse, çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hepsinin bir güncel olay belirleyebildiğini söylemek mümkündür. 60 öğretmen adayından 46 öğretmen adayının ise belirlediği bir güncel olayın sosyal bilgiler dersiyle bağlantısını kurabildiği tespit edilmiştir. 46 öğretmen adayı da güncel olaylarını sosyal bilgiler öğrenme alanlarına atıfta bulunarak sosyal bilgilerle bağlantısını kurmuştur. Öğretmen adaylarının belirledikleri güncel olayları sosyal bilgiler dersiyle ilişkisini kurması erkek öğretmen adaylarının lehine pozitif değişiklik gösterirken, hem sınıf düzeyine göre hem de GANO değişkenine göre pozitif yönde değişiklik göstermiştir. Son olarak, öğretmen adaylarının tüm sınıf düzeylerinde, belirledikleri güncel olaylarla ilgili kaliteli argüman oluşturamadıklarını ve değerlendiremediklerini söylemek mümkündür. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sosyal Bilgiler, güncel olay, güncel olay öğretimi, öğretmen adayı en_US
dc.title Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile güncel olayları değerlendirmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Nadire Emel Akhan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account