Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sınıf öğretmenlerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Ümmü Özlem Aşık
dc.date.accessioned 2021-11-05T12:27:28Z
dc.date.available 2021-11-05T12:27:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4753
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin geometrik düşünme düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu araştırmaya toplamda 131 sınıf öğretmeni katılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Antalya Kaş ilçesinde görev yapan Sınıf Öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmacı katılımcıların geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için çoktan seçmeli bir geometri testi uygulamıştır. Veriler analiz edilmeden önce araştırmaya katılan öğretmenlerin geometrik düşünme puan toplamlarının normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Bunun için Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır. Bunun sonucunda KS değeri 0,355 ve p değeri 0,000 olarak bulunmuştur. Böylece verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Veriler normal dağılmadığı için verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Bunun yanında eğitim durumu ve mesleki tecrübe değişkenleri bakımından öğretmenlerin geometrik düşünme puanlarının incelenmesinde de Kruskal-Wallis kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar bağlamında; çalışmaya gönüllü olarak katılan 131 sınıf öğretmeninin Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyi Puanları en çok Düzey 1'de (n=102) olduğu en az ise Düzey 5'de (n=1) görülmektedir. Araştırmada cinsiyet, istihdam ,mesleki tecrübe, mezun olunan branşa göre anlamlı bir fark bulunmazken , farklı öğrenim durumlarına sahip öğretmenlerin Van Hiele Geometri Testi sonuçları Düzey 3'te anlamlı bir fark göstermektedir.. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Mann Whitney U-testi uygulanmıştır ve Van Hiele Geometri Testi sonuçlarına göre, Düzey 3'te lisansüstü öğrenim durumuna sahip öğretmenlerin ön lisans öğrenim durumuna sahip olan öğretmenlere göre geometrik düşünme düzeylerine ilişkin sonuçlar daha yüksektir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Sınıf öğretmenlerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Programları ve Öğretim Programı en_US
dc.contributor.consultantID Rabia Vezne en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account