Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sosyal bilgiler dersinde JİGSAW tekniği kullanımının öğrenci başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve derse karşı tutuma etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Durna, İbrahim Hakan
dc.date.accessioned 2021-11-05T07:25:32Z
dc.date.available 2021-11-05T07:25:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4750
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı İlköğretim 7. sınıf öğrencileri üzerinde Sosyal Bilgiler dersinde Türk Tarihine Yolculuk ünitesinin işlenmesi sırasında, İşbirlikli Öğrenme yöntemi alt tekniği olan Jigsaw-I (Birleştirme-I) tekniği kullanımının, okulun mevcut öğretim programına göre öğrencilerin akademik başarısı, bilgilerinin kalıcılığı ve derse karşı olan tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırmada beş haftalık uygulama ile nicel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Antalya ili, Kepez ilçesi, Sefa Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 59 adet 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubunda işbirlikli öğrenme yöntemlerinden jigsaw tekniği, kontrol grubunda ise okulun mevcut öğretim programı kullanılarak dersler işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi (ABT) VE Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği (SBDTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 paket programıyla ve anlamlılık düzeyi 0,05 dikkate alınarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda İşbirlikli Öğrenme tekniği olan Jigsaw tekniğiyle uygulama yapılan deney grubu öğrencilerinin akademik başarı, bilgilerin kalıcılığı ve derse karşı olan tutum yönünden, mevcut öğretim programının kullanıldığı kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Sosyal bilgiler dersinde JİGSAW tekniği kullanımının öğrenci başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve derse karşı tutuma etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Yüksel Kaştan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account