Akdeniz Üniversitesi DSpace

Hikaye yoluyla matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Aykaç, Memnune
dc.date.accessioned 2021-11-03T16:31:24Z
dc.date.available 2021-11-03T16:31:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4726
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf matematik dersi ondalık sayılar konusunun hikaye yoluyla öğretiminin, öğrencilerin matematik başarısına, matematik kaygısına ve matematik tutumuna etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Çalışma öntest-sontest desenli yarı deneysel bir çalışmadır. Uygulama süresince matematik dersi deney grubunda hikaye yoluyla anlatılmış, kontrol grubunda ise geleneksel sunuş yoluyla öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ili Bornova ilçesinde amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen bir ilkokulun 5. sınıfına devam eden toplam 64 öğrenciyle yürütülmüştür. Verilerin toplanması için matematik başarı testi, matematik kaygı ölçeği ve matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler, araştırmacı tarafından önceden hazırlanan derecelendirme ölçeğine göre puanlandırılmıştır ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; hikaye yoluyla öğretimin geleneksel yönteme göre matematik başarısını artırmada ve matematik kaygısını azaltmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Matematik tutum puanları her iki grupta da artmış fakat anlamlı bir artış olmamıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Hikaye yoluyla matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Sevda Barut en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account