Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fen bilimleri, matematik ve sınıf öğretmen adaylarının FeTeMM öğretimine ilişkin yönelimleri

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, Burcu
dc.date.accessioned 2021-09-23T13:03:22Z
dc.date.available 2021-09-23T13:03:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4302
dc.description.abstract Bu araştırmada fen bilimleri, sınıf ve matematik öğretmen adaylarının FeTeMM öğretimi yönelim düzeylerini cinsiyet, ana bilim dalı ve üniversite gibi farklı değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Akdeniz, Pamukkale ve Kastamonu Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri, Sınıf ve Matematik Eğitimi Ana bilim Dalı 4. sınıflarında öğrenim gören 516 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Buna ek olarak, çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilirlik durumundan faydalanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına Lin ve Williams (2015) tarafından geliştirilen, Hacıömeroğlu ve Bulut (2016) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 7'li likert tipi "Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği" uygulanmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan ölçekten toplanan verilerin betimsel istatistikleri (aritmetik ortalama ve standart sapma) entegre FeTeMM öğretimi yönelim düzeylerini ortaya koymak amacıyla hesaplanmıştır. Entegre FeTeMM öğretim yönelimleri düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t testi (independent samples t test); üniversite ve ana bilim dalı değişkenlerine göre ise Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) testleri kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının tamamı ele alındığında FeTeMM öğretimi yönelimleri düzeylerinin bilgi, değer, tutum, sübjektif ölçüt ve algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi alt boyutlarda olumlu olduğu bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine bakıldığında bilgi ve sübjektif ölçüt boyutlarında anlamlı bir farklılık söz konusu değilken, değer, tutum ve algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi alt boyutları ortalama puanları arasında kadınlar lehine anlamlı bir fark söz konusudur. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler değişkenine göre incelendiğinde bilgi, tutum, değer sübjektif ölçüt ile algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi alt boyutlarında ortalama puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bilgi, sübjektif ölçüt, algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi boyutlarında fen bilimleri öğretmen adayları, değer ve tutum alt boyutlarında ise sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılaşma söz konusudur. Üniversite değişkeni bakımından incelendiğinde ise ölçekten elde edilen toplam ortalama puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak ölçeğin sadece değer alt boyutu için anlamlı bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Fen bilimleri, matematik ve sınıf öğretmen adaylarının FeTeMM öğretimine ilişkin yönelimleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Aziz Aslan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account