Akdeniz Üniversitesi DSpace

Matematik öğretiminde karikatürlerle zenginleştirilmiş eğitsel matematik hikayelerinin kullanılmasının öğrencilerin matematik başarısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Ünüvar, Elif
dc.date.accessioned 2021-09-16T12:21:01Z
dc.date.available 2021-09-16T12:21:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4230
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, eğitsel matematik hikayeleri ve mizah içerikli karikatürlerin matematik öğretiminde kullanılmasının; öğrencilerin akademik başarılarına, matematiğe yönelik tutumlarına, negatif tamsayılara yönelik tutumlarına ve matematik kaygılarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 27'si deney, 27'si kontrol grubu olmak üzere toplam 54 ortaokul 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulamada kullanılan eğitsel matematik hikayeleri ve mizah içerikli karikatürler araştırmacı tarafından hazırlanmış, daha sonra uzman görüşleri ile düzenlenmiştir. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin toplanması amacıyla Tamsayılar Başarı Testi, Sayı Örüntüleri ve Cebirsel İfadeler Başarı Testi, Matematik Tutum Ölçeği, Negatif Tamsayılar Tutum Ölçeği ve Matematik Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Tamsayılar Başarı Testi ile Sayı Örüntüleri ve Cebirsel İfadeler Başarı Testi geçmiş yıllarda çıkmış DPY ve OKS sınav sorularından hazırlanmış ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Testleri, Leneve Testi ve t-Testinden yararlanılmıştır. Ayrıca hikaye ve karikatür çalışmalarının sonlarına eklenen sorularla öğrencilerin uygulamalara dönük düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, eğitsel matematik hikayeleri ve mizah içerikli karikatürlerin matematik öğretiminde kullanılmasının, öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı şekilde arttırdığı ve öğrencilerin negatif tamsayılara yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin matematik kaygılarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uygulamalarla ilgili olumlu düşünceler geliştirdikleri görülmüştür. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Matematik öğretiminde karikatürlerle zenginleştirilmiş eğitsel matematik hikayelerinin kullanılmasının öğrencilerin matematik başarısına etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Sevda Barut en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account