Akdeniz Üniversitesi DSpace

Talasemi major hastalarında selenoprotein P ve Glutatyon peroksidaz 3 düzeylerinin tiroid fonksiyonları ile ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Talibova, Günel
dc.date.accessioned 2021-08-24T13:11:51Z
dc.date.available 2021-08-24T13:11:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4099
dc.description.abstract Amaç: Talasemi major (TM) hastalarında selenyum düzeyi ve glutatyon peroksidaz 3 (GPX3) aktivitesinin ölçüldüğü çalışmalar mevcuttur. Ancak, selenyumun depo ve taşınmasında görevli olan Selenoprotein P (SePP)'nin talasemi hastalarında çalışıldığı bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, talasemi major hastalarının tiroid fonksiyonları ile SePP ve GPX3 düzeylerini karşılaştırarak selenoproteinlerin tiroid fonksiyonlarına etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışmaya 80 olgu (40 kontrol, 40 TM) dahil edildi. Kontrol ve hasta gruplarındaki GPX3 ve Selenoprotein P konsantrasyonları sandwich ELISA yöntemi ile ölçüldü. Hemogram Advia 120 cihazı ile ölçüldü. Ferritin, T4, T3 ve TSH immunolojik yöntemle çalışıldı. Demir Advia Chemistry XPT cihazı ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. Anti-TPO ve Anti-hTG Immulite 2000 cihazında immunoassay yöntem ile çalışıldı. İdrarda iyot spektrofotometrik olarak ölçüldü. Bulgular: Talasemi major grubunun SePP konsantrasyonu kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Talasemi major hastalarının GPX3 konsantrasyonları ile kontrol grubundaki bireylerin GPX3 konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Tüm bireylerin ferritin konsantrasyonu ile serbest T4 ve T3 konsantrasyonları arasında negatif korelasyon bulundu. Tüm bireylerin GPX3 konsantrasyonları ile serbest T4 ve serbest T3 konsantrasyonları arasında negatif korelasyon bulundu. Sağlıklı bireylerde SePP konsantrasyonu ile TSH arasında negatif korelasyon bulundu. Sonuç: Bu çalışma, talasemi major hastalarında SePP ve GPX3 konsantrasyonlarının birlikte ölçüldüğü ilk araştırmadır. Çalışmamızda, SePP düzeyleri TM hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek olarak bulundu ancak grupların GPX3 düzeyleri arasında fark bulunamadı. Demir birikimi ile tiroid hormonları arasında ilişki olabileceği gösterildi. Tiroid hormonları ile selenoproteinler arasında bulunan korelasyonlar selenyumun tiroid fonksiyonları için gerekli olduğunu gösterebilir. Talasemilerde SePP'nin tiroid metabolizmasındaki rolünün aydınlatılabilmesi için detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject talasemi, selenoprotein P, glutatyon peroksidaz, hipotiroidi en_US
dc.title Talasemi major hastalarında selenoprotein P ve Glutatyon peroksidaz 3 düzeylerinin tiroid fonksiyonları ile ilişkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en_US
dc.contributor.consultantID O. Alphan Küpesiz en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account