Akdeniz Üniversitesi DSpace

Milli Eğitim Bakanlığının yönetim enformasyon sistemleri kapsamında sunduğu elektronik hizmetlerin karar destek sistemi olarak kullanılması : Temellendirilmiş bir kuram çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Yörük, Tayfun
dc.date.accessioned 2021-05-18T08:49:28Z
dc.date.available 2021-05-18T08:49:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3209
dc.description.abstract Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetim enformasyon sistemleri kapsamında okullarımızın kullanımına sunulan elektronik hizmetlerin karar destek sistemlerine dönüştürülmesi yönünde kuram geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda nitel araştırma yöntemlerinden temellendirilmiş kuram çalışması olup yorumlayıcı paradigmaya dayanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olmak koşulu ile izinleri alınan okul yöneticileri ve okulların psikolojik danışma ve rehber öğretmenleri araştırma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmaya 4 devlet ortaokulu, 3 devlet Anadolu lisesi, 2 devlet ilkokulunda görev yapmakta olan 6 okul müdürü, 5 müdür yardımcısı, 6 rehber öğretmen gönüllü olarak katılım göstermişlerdir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinin en sık kullanılan veri toplama aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış, konuşmacıların verdiği cevaplar ses kayıt cihazına kaydedilmiş, bu kayıtlar çözümlenerek metne dökülmüştür. Elde edilen bu dokümanlar üzerinde NVIVO 10.0 programı kullanılarak içerik analizi ile birlikte temellendirilmiş kuram çalışmalarının işlem adımları olan açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama uygulanarak temalar elde edilmiştir. Elde edilen bu temalar ışığında da yönetim enformasyon sistemlerinin karar destek sistemlerine dönüşümünü ve okullarda karar destek sistemlerinin nasıl olması gerektiğini açıklayan genel bir model ve bu modele ait üç alt model elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları analiz edildiğinde elde edilen modelin açık sistem kuramı ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. Buna göre açık sistem kuramında giriş öğesine karşılık gelen "Etkin Kullanıcı Arayüzü", süreç öğesine karşılık gelen "Kolektif Katılım Temelli İzleme Sistemi" ve çıktı öğesine karşılık gelen "İstatistiksel Raporlama" okullarda uygulanacak karar destek sistemi modelinin temel taşlarını oluşturmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Milli Eğitim Bakanlığının yönetim enformasyon sistemleri kapsamında sunduğu elektronik hizmetlerin karar destek sistemi olarak kullanılması : Temellendirilmiş bir kuram çalışması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi en_US
dc.contributor.consultantID İlhan Günbayı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account