Akdeniz Üniversitesi DSpace

Aile destekli matematik eğitimi programının 48-72 ay grubu çocukların erken matematik becerisinin etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çavdarcı, Tuğba Uslu
dc.date.accessioned 2021-02-17T09:39:43Z
dc.date.available 2021-02-17T09:39:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2729
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 ay grubundaki çocuklara uygulanan Aile Destekli Matematik Eğitimi Programı'nın çocukların erken matematik becerisine etkisini incelemektir. Deneysel desen kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ili Güdül ilçe merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anasınıflarına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini deney grubundan 18 çocuk, kontrol grubundan ise 14 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında "Genel Bilgi Formu" ve "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" kullanılmıştır. Verilerin analizinde gruplardan elde edilen tüm verilerin parametrik olup olmadığı, varyansların homojenliği testiyle (Levene testi) analiz edilmiştir. İki grup arasındaki analizler ilişkisiz örneklemler için t testi kullanılarak yapılmıştır. Aynı grup içindeki ön test-son test puanlarının karşılaştırılması için ise ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön testinden aldıkları puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Gruplar, "Erken Matematik Yeteneği Ön Test" uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= .834, p= .411>.05). Deney ve kontrol grupları, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermektedir (t= 2.077, p= .046< .05). Deney grubunun "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test puanlarının aritmetik ortalaması ( = 104.16), kontrol grubunun "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" son test puanlarının aritmetik ortalamasından ( = 96.64) büyüktür. Deney grubundaki çocukların "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön test- son test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (t=-4.808; p=.000 < .05). Çocukların uygulama sonrası ortalama puanları ( = 104.16), uygulama öncesi ortalama puanlarından ( = 99.05) yüksektir. Kontrol grubu çocukların, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön - son testlerinden aldıkları puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Çocuklar, "Erken Matematik Yeteneği Testi-3" ön test- son test uygulaması yönünden anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t=-.840; p= .416 > .05). Araştırma sonucunda, deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların, gruplarına göre uygulama öncesi erken matematik yeteneklerinin denk olduğu görülmektedir. Kontrol grubuna uygulanan mevcut okul öncesi eğitim programının çocukların erken matematik yetenekleri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı söylenebilir. Deney grubuna uygulanan Aile Destekli Matematik Eğitimi Programı uygulandıktan sonra ise, programın çocukların erken matematik yetenekleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Aile destekli matematik eğitimi programının 48-72 ay grubu çocukların erken matematik becerisinin etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Fatma Ünal en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account