Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ortaöğretimde bazı seçmeli dini derslere ilişkin öğrenci öğretmen ve yönetici görüşlerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kotan, İlhami
dc.date.accessioned 2020-12-29T11:16:21Z
dc.date.available 2020-12-29T11:16:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2494
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Antalya il merkezindeki liselerde 2012-2013 öğretim yılı itibariyle okullarda ilk olarak okutulmaya başlanan Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerine dair öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, derslerin ihtiyaçlarına, derslerde yaşanan sorunlara ilgililerin dikkatini çekmesi ve alana öncülük etmesi bakımından alanyazında önemli bir boşluğu doldurabilir. Bu araştırma, durum (örnek olay) çalışması yöntemiyle yürütülen bütüncül Çoklu Durum Desenli, nitel bir çalışmadır. Veri toplama teknikleri olarak bireysel görüşme, doküman analizinden yararlanılmıştır. Veri çözümleme işlemleri, NVivo10.0 yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu, gönüllük esasına göre kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki ortaöğretim okulunda görev yapan yedi yönetici, yedi öğretmen ve on iki öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular, çalışma grubunu oluşturan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin, Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerinin öğrenci davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görüşünü yansıtmaktadır. Araştırma sonucunda, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerine dair bakış açıları ortaya konmuş. Araştırmanın en önemli bulgusu, Öğrenciler, en çok "eksik bilgileri tamamlamak" için bu dersleri seçmeleri olmuştur. Bunun ardından büyük bir yüzdeyle "ortalamayı yükseltme" seçim nedeni olarak ifade etmektedir. Bu derslerin davranışlar üzerindeki etkileri "sabırlı", "saygılı", "çevreye duyarlı", "adaletli, dürüst", "şükretme", "samimi ibadet", "alçakgönüllü, hoş görülü", "sevap ve günahlara duyarlı", "namaza başlama", "argo konuşmayı bırakma" ve "kul hakkına dikkat etme" olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer önemli bulgu ise; öğretmenlerin Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler seçmeli derslerinde karşılaştığı sorunlar "sınıf mevcudunun fazlalığı", "ders sürelerinin azlığı", "derse isteksizlik", "uygulama için mescit", "ders seçiminde sürekliliğin olmayışı", "dersin itibarsızlaştırmaya çalışılması", "derslerin hazırlıksız, aniden getirilmesi" ve "içerik, doküman eksikliği" olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hz. Muhammed'in Hayatı, Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Seçmeli Dersler, 4+4+4 Eğitim Sistemi , Din Eğitimi, en_US
dc.title Ortaöğretimde bazı seçmeli dini derslere ilişkin öğrenci öğretmen ve yönetici görüşlerinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Programları ve Öğretim Programı en_US
dc.contributor.consultantID Selçuk Uygun en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account