Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların sosyal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Aksu, Meral
dc.date.accessioned 2020-12-23T13:17:02Z
dc.date.available 2020-12-23T13:17:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2486
dc.description.abstract Bu araştırma ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileriyle çocuklarının sosyal uyum becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Antalya merkez ilçelerinde bağımsız anaokullarına devam eden 92 çocuk (altı yaş) ve onların ebeveynlerinden elde edilmiştir. Araştırmada, çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerini elde etmek için "Demografik Bilgi Formu" uygulanmıştır. Çocukların sosyal uyum becerilerini belirlemek için Işık (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan "Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği", ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerilerinin belirlenmesi için de Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türkçe 'ye uyarlanan, "Sosyal Sorun Çözme Envanteri" (SSÇE) kullanılmıştır. Verilerin girişi, analizi ve sınıflandırılmasında IBM SPSS 22 programı kullanılmış ve değişkenlerin niteliğine göre yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için T ve F istatistiksel analizleri, değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek içinde basit Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ebeveynlerin sosyal sorun çözme beceri düzeyleri arttıkça çocukların sosyal uyumsuzluk düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. Ebeveynlerin Sosyal Sorun Çözme Envanteri puanlarına göre sosyal sorun yönelimi alt boyutunda annelerin soruna bilişsel yönelimleri, sorunun tanılanması ve karar verme puanları arttıkça çocukların sosyal uyumsuzluk puanlarının da attığı görülürken, babaların sorun tanılama puanları arttıkça çocuklarının sosyal uyum puanlarının artmakta olduğu görülmüştür (p>.005). Anne ve babaların öğrenim düzeyi arttıkça çocukların sosyal uyum becerilerinin bu artıştan olumlu etkilendiği bulunmuştur. Çocukların sosyal uyum becerilerine yönelik elde edilen bulgulara bakıldığında, cinsiyet, kardeşin varlığı ve çocuğa bakım veren kişi değişkenlerinin çocuğun sosyal uyum ya da uyumsuzluk düzeyinde önemli bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Ebeveynlerin sosyal sorun çözme becerileri ile çocukların sosyal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Zeliha Yazıcı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account