Akdeniz Üniversitesi DSpace

Teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerileri hakkındaki görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Engür, Arzu
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:58:12Z
dc.date.available 2020-12-02T10:58:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2358
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin sergiledikleri teknolojik liderlik becerileri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nicel yöntem açısından "Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği", nitel yöntem açısından ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Nicel yöntem açısından, Antalya ilinde ilkokul, ortaokul ve lisede çalışan bilişim teknolojileri öğretmenleri örneklem olarak alınmıştır. 308 öğretmenin cevapladığı veri toplama aracı değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların, okul müdürlerinin sergiledikleri teknolojik liderlik becerilerine ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, okul türü, okul kademesi bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla parametrik analiz teknikleri kullanılmıştır. Bilişim teknolojisi öğretmenlerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin, teknoloji liderliği davranışının 'Verimlilik ve Profesyonel Uygulama' boyutunda yüksek olduğu, 'Liderlik ve Vizyon, Öğrenme ve Öğretme, Destek, Yönetim ve İşlemler' boyutunda orta düzeyde olduğu, en düşük düzeyde gördükleri boyut ise 'Ölçme ve Değerlendirme, Sosyal, Hukuki ve Etik Konular' boyutu olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın nitel veri toplama boyutunda yarı yapılandırılmış görüşmelere toplam 16 adet bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma teknikleriyle elde edilen bulguların, nitel araştırma tekniklerinden elde edilen bulgular tarafından da desteklendiği görülmüştür. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan t testi sonuçları incelendiğinde, her üç boyutta da cinsiyet değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğretmen görüşlerinin okul türü değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan t testi sonuçları incelendiğinde, özel kurumda çalışan öğretmenlerin okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerilerini resmi kurumda çalışanlardan çok daha yeterli düzeyde olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır. Öğretmen görüşlerinin okul kademesi değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla uygulanan varyans analizi sonuçları incelendiğinde, her üç boyutta da ilkokulda çalışan öğretmenlerin daha olumlu düşündüğü sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin genel olarak görüşleri değerlendirildiğinde, okul müdürlerinden teknolojiyi etkin kullanan, güncel teknolojileri takip eden, teknoloji için bütçe ayıran,eğitimde teknoloji kullanımını destekleyen kişi olmasını bekledikleri görülmüştür. Öğretmenlerin okul müdürlerinin eğitim teknolojisi kullanımını yetersiz gördükleri ve zorunlu haller dışında yeni teknolojilerin kullanımına kapalı oldukları sonucuna varılmıştır. Okul müdürlerinin en çok kullandığı eğitim teknolojilerinin ise bilgisayar, projeksiyon, telefon ve bakanlığın zorunlu tuttuğu yazılımların (e-okul, KurumNET, MEBBİS gibi) olduğu sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerileri hakkındaki görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı en_US
dc.contributor.consultantID Kemal Kayıkçı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account