Akdeniz Üniversitesi DSpace

Metal teknolojisi öğretmenlerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında görüşleri : Antalya örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Aktaş, Mehmet
dc.date.accessioned 2020-10-30T11:30:29Z
dc.date.available 2020-10-30T11:30:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1909
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı metal teknolojisi alanı öğretmenlerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında görüşlerini ortaya koymaktır.Bu araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Antalya'nın merkez ve ilçelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 57 metal teknolojisi eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak öğretmenlerden elde edilen nicel veriler SPSS programına girilmiş ve veri seti oluşturulmuştur. Öğretmenlerin ankette yer alan açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar ise ayrı bir dokümana kaydedilmiş ve nitel veri seti oluşturulmuştur. Veri setinde yer alan nicel veriler betimsel istatistik (frekans, yüzde) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Veri setinde yer alan nitel veriler ise nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel içerik analizi tekniği kullanılarak ve alıntılar kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmaya katılanlar, modüler öğretim programının tam olarak uygulanamamasının temel nedenlerini okulun ve atölyelerin fiziki ve teknik donanımlarındaki eksiklik, modüllerin zamanında öğretmenlere ulaşmaması, modül notlarının e-okul sistemine yansıtılamaması, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin yeterli olmaması ve öğrencilerin metal teknolojisi alanına öncelikli tercihleri arasında yer vermemesi olarak belirtmişlerdir. Bazı çözüm önerileri olarak; okulların ve atölyelerin fiziki ve teknik donanımlarındaki eksikliğin bakanlık tarafından veya okul sektör iş birliği ile giderilmesi, modüllerin eğitim öğretim başlamadan öğretmenlere ulaştırılması, e-okul sisteminde modül notları için yer açılması, ilköğretim öğrencilerine ve 9. sınıf öğrencilerine metal teknolojisi alanının daha iyi tanıtılması sureti ile öğrencilerin bu bölüme öncelikli tercihleri arasında yer vermesi belirtilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Metal Teknolojisi Alanı, Meslekî ve Teknik Eğitim, Modül, ModülerÖğretim Sistemi en_US
dc.title Metal teknolojisi öğretmenlerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında görüşleri : Antalya örneği en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Programları ve Öğretim Programı en_US
dc.contributor.consultantID Mehmet Erdoğan en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account