Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fare ovaryumunda protein kinaz C izotiplerinin dağılımı ve folikülogenezle ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Tepeköy, Filiz
dc.date.accessioned 2020-10-21T08:28:00Z
dc.date.available 2020-10-21T08:28:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1794
dc.description.abstract rotein Kinaz C (PKC) 12 farklı üyeden oluşan cAMP bağımsız bir protein kinaz ailesidir. Bu aile, üç farklı alt aileye bölünebilir. Klasik PKC'lerin tümü (a, b1, b2, g) fosfolipidler, diaçilgliserol (DAG) ve Ca2+ tarafından aktive edilirken; novel PKC'ler (d,e, h, q, m) aktivasyon için Ca2+ `a gerek duymazlar. Atipik PKC'ler (l, i, x) DAG ve Ca2+ `a yanıt vermezler, ancak aktivasyon için fosfolipidlere ihtiyaç duyarlar. PKC'lerin memeli ovaryumlarında granuloza hücre proliferasyonu, ovosit maturasyonu, ovulasyon ve luteinizasyon ile ilgili kritik rolleri olduğu düşünülmektedir. PKC'lerin farklı hücresel olayları kontrol ettiği bilinse de farklı PKC izotiplerinin memeli ovaryumunda gösterdiği dağılım bugüne kadar açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışmanın amacı prepubertal, pubertal ve erişkin döneme ait fare ovaryumlarında farklı PKC izotiplerinin özgün dağılımlarını göstermektir.Çalışmamızda gonadotropin reseptörlerinin transkriptlerinin tam olarak oluşmadığı prepubertal evredeki 1 günlük, gonadotropin reseptörlerinin oluşmasından sonraki evrede bulunan 7 günlük, foliküllerin gonadotropinlerden bağımsız olarak sekonder aşamaya kadar gelişebildiği pubertal evredeki 21 günlük ve erişkin evredeki 60 günlük BalbC türü farelerden alınan ovaryum dokularına rutin parafin kesit teknikleri uygulanarak üç farklı PKC izotipinin (PKCa, PKCd, PKCe) ve bunların fosforile formlarının (pPKCa, pPKCe) ovaryum kesitlerindeki lokalizasyonu immunohistokimyasal teknikler kullanılarak belirlenmiştir.PKCa'nın gelişen ovaryum foliküllerindeki ovosit ve granuloza hücrelerinde ve korpus luteumun luteal hücrelerinde yerleşim gösterdiği, immünoreaktivitesinin farklı gelişim aşamasındaki foliküllerde ve prepubertal evrede farklılık gösterdiği görülmüştür. PKCd'nın ovaryum foliküllerinin granuloza hücrelerinde ovositlere göre daha yoğun immünoreaktivite gösterdiği, korpus luteumun luteal hücrelerindeki immünoreaktivitesinin PKCa kadar yoğun olmadığı ve prepubertal evrede immünoreaktivitesinin değiştiği belirlenmiştir. PKCe'un ise tüm gruplara ait ovaryumlarda farklı gelişim aşamalarındaki tüm foliküllerde spesifik olarak ovositlerde lokalizasyon gösterdiği belirlenmiştir. Luteal hücrelerde immünpozitif reaksiyon görülmemiştir.Sonuç olarak PKCa, PKCd ve PKCe farklı gelişim dönemlerindeki ovaryumlarda farklı hücrelerde özgün yerleşim göstermektedir. Çalışmamızın sonuçları PKC izotiplerinin ovaryumdaki özgün rollerinin araştırılmasına ve diğer sinyal yolakları ile ilişkilerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject PKC, ovaryum, ovosit, granuloza, immunohistokimya en_US
dc.title Fare ovaryumunda protein kinaz C izotiplerinin dağılımı ve folikülogenezle ilişkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Histoloji ve Embriyoloji en_US
dc.contributor.consultantID Gökhan Akkoyunlu en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account