Akdeniz Üniversitesi DSpace

Çocukların fiziksel zindelikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kaynak, Elif Evren
dc.date.accessioned 2020-10-05T07:49:03Z
dc.date.available 2020-10-05T07:49:03Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1629
dc.description.abstract Küçük yaşlardan beri yapılan fiziksel aktivitenin bir çok yararlarını saymakmümkündür. Fiziksel aktivitenin en önemli faydası çocukların fizikseluygunluklarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.Düzenli spor yapan çocukların daha çok sosyal oldukları ve akademikbaşarılarının arttığı birçok kaynak tarafından desteklenmektedir.Bu çalışmanın amacı; İlköğretim çağındaki çocukların fiziksel uygunluklarıile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Öğrenciler (yaş: 11-13 yıl,n=210), Antalya il merkezindeki 7 eğitim bölgesindeki okullardan seçildi.Öğrencilerin fiziksel uygunluklarının belirlenebilmesi için, pençe kuvveti, durarakuzun atlama, mekik, şınav, otur-eriş, flamingo denge ve reaksiyon sürati testleriuygulandı. Tüm öğrencilere boy, ağırlık ve deri kıvrım kalınlıkları gibiantropometrik ölçümler uygulandı. %yağları belirlendi. Öğrencilerin benlik saygısıdeğerlerini bulmak için her birine, Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği uygulandı..Ayrıca okullardan, öğrencilerin yıl sonu not ortalamaları istenerek akademikbaşarıları hesaplandı. İstatistiksel yöntem olarak; T testi, varyans analizi, Post Hoctestlerden Tukey, ilişkilerin belirlenebilmesi için de Pearson Korelasyonu istatistikyöntemi kullanıldı.Sonuç olarak, görsel reaksiyon sürati (r= 0.192; p< 0.01) ve %yağ (r=0.143;p<0.05) ile akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu.Cinsiyete göre Fiziksel uygunluk parametreleri ile akademik başarı arasındaki ilişkiincelendiğinde, Erkek öğrencilerin akademik başarıları ile %yağları (r=0.260;p<0.01)arasında pozitif yönde ,ortalama reaksiyon süresi (r=-0.207; p<0.05) ile negatifyönde anlamlı ilişki saptandı. Bölgelere göre, Akademik Başarıları ile; 1. bölgedekiotur- eriş (r=-0.474; p<0.01) , 5. bölgedeki boy (r=-0.405; p<0.05), ağırlık (r=-0.618;p<0.01) ve BKI (r=-0.395; p<0.05) arasında negatif yönde , 3.bölgedeki, ortalamareaksiyon sürati (r=0.498; p<0.01), 5.bölgedeki ortalama reaksiyon sürati (r=0.362;p<0.05) ve 6.bölgedeki mekik testi (r=0.468; 0.01) arasında pozitif yönde anlamlıilişki saptandı.Parametrelere göre bölgeler arası fark incelendiğinde; şınav, ortalama pençekuvveti ve görsel reaksiyon sürati parametrelerinde fark görülmedi. Tüm bölgelerarasında not ortalamalarına göre; 1. bölge lehine, % yağına göre, 1. bölge aleyhine(p<0,05), benlik saygısına göre 3. bölge lehine (p<0.05), fiziksel uygunluktoplamlarına göre; 5. bölge lehine (p<0.05), % yağına göre ise 7. bölge lehine(p<0.05) fark olduğu saptandı. Flamingo denge testi ve benlik saygısıparametresinde, tüm bölgeler ile 7. bölge arasında 7. bölge aleyhine fark görüldü(p<0.05). Cinsiyetlere göre farklar incelendiğinde; kızlarda, %yağda 7. bölge lehine(p<0.05), flamingo denge testinde, 7 .bölge aleyhine (p<0.05), işitsel reaksiyontestinde 2. bölge (p<0.05), not ortalamalarında 3. bölge lehine (p<0.05) farkbelirlenirken, boy, ortalama reaksiyon sürati, benlik saygısı ve fiziksel uygunluktoplamında farka rastlanmadı. Erkeklerde, ortalama reaksiyon süratinde, 2. bölgelehine (p<0.05), not ortalamalarında, 1. bölge lehine (p<0.05), fiziksel uygunluktoplamlarında 5. bölge lehine (0.05), %yağda 7. bölge lehine (p<0.05) , flamingodenge testinde 7. bölge aleyhine fark saptanırken (p<0.05), benlik saygısı, şınav, BKIve ortalama pençe kuvvetinde anlamlı farka rastlanmadı. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fiziksel Uygunluk, Akademik Başarı, Benlik Saygısı.ivPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com en_US
dc.title Çocukların fiziksel zindelikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi en_US
dc.contributor.consultantID Alparslan Erman en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account