Akdeniz Üniversitesi DSpace

Gebeliğin belli evrelerinde normal ve diyabetik sıçan plasentasında hücre siklusu regülatörlerinin dağılımı

Show simple item record

dc.contributor.author Acar, Nuray
dc.date.accessioned 2020-09-23T15:56:51Z
dc.date.available 2020-09-23T15:56:51Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1425
dc.description.abstract Diyabetik gebelikler çoğunlukla düşük, ölü doğum ve konjenitalmalformasyonların artışı ile karakterizedir. Diyabetik annelerin yavrularında, bumalformasyonların oranı normal annelerin yavrularına oranla 3-5 kat daha fazladır.Plasenta dokusunda proliferasyonunun nasıl koordine edildiği ve bukoordinasyonun diyabet ile nasıl etkilendiği henüz tam olarak anlaşılamamışolmasından dolayı, bu çalışmada normal ve diyabetik sıçan plasentalarında PCNA,cdk1, p27 ve p57 gibi değişik hücre siklusu regülatörlerinin immunohistokimyasaldağılımları incelendi.Çalışmada diyabet grubunu oluşturacak olan gebe dişiler, diyabetoluşturulabilmek için sakrifiye edilecekleri tarihten 7 gün önce intraperitonal olaraktek doz 50 mg / kg streptozotosin (STZ) enjeksiyonuna maruz bırakıldılar. 48 saatsonra kan şekerleri ölçüldü. Kan şekeri değeri 200mg / dl'nin üzerinde çıkan dişilerdiyabetik sayılarak deneye dahil edildiler. Kontrol gruplarına, aynı miktarda serumfizyolojik enjekte edildi. Toplanan plasenta örnekleri rutin histolojik veimmünohistokimyasal yöntemlerle incelendi.Diyabetik sıçan plasentasında kontrol grubuna göre cdk1 proteinininembriyonal 17 ve 21. günlerde anlamlı olacak şekilde artış gösterdiği, PCNA'nın daartış gösterdiği ancak sadece 17. günde anlamlı olduğu, p27 inhibitörünün kontrolgrubunda 11 ve 17. günde anlamlılık gösterecek şekilde diyabetik gruptan fazlaolduğu, p57 inhibitörünün de sadece 13. günde diyabetik grupta kontrol grubuna görebir artış gösterdiği diğer günlerde kontrol grubunda daha fazla bir ekspresyona sahipolduğu gözlendi.Sonuç olarak diyabetik sıçanlarda gebeliğin erken evrelerindeki normale göreküçük plasenta ve gebeliğin geç evrelerinde görülen plasentomegalinin, cdk1, PCNA,p27 ve p57 gibi mitotik düzenleyicilerin etkisi sonucu bozulan hücre siklusu yolağınedeniyle oluşabileceği söylenebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Diyabet, plasenta, sıçan, cdk1, PCNA p27, p57,immünohistokimya. en_US
dc.title Gebeliğin belli evrelerinde normal ve diyabetik sıçan plasentasında hücre siklusu regülatörlerinin dağılımı en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Histoloji ve Embriyoloji en_US
dc.contributor.consultantID İsmail Üstünel en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account